[Με 1 θέμα συνεδριάζει την Παρασκευή η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Δήμου Ξάνθης]

Δεν υπάρχουν σχόλια

Στις 25 Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 συνέρχεται σε τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ξάνθης, στο Δημαρχιακό Κατάστημα (Πλατεία Δημοκρατίας) προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης και να ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 184 του Ν.4365/2019, το άρθρο 10 της Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του», τις αριθμ.18318/13-3-2020, 40/-31-3-2020 και 163/33282-29.05.2020 εγκυκλίους του ΥΠΕΣ και το άρθρο 67 του Ν.3852/2010 προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες διατάξεις, προκειμένου ληφθούν σχετικές αποφάσεις στα παρακάτω θέματα, της ημερήσιας διάταξης.

Επισημαίνεται ότι αναφορικά με τη:

α) δια ζώσης σύγκλιση των συλλογικών οργάνων, εφαρμογή έχουν οι εκδοθείσες υγειονομικές διατάξεις και ειδικότερα το άρθρο 12 της κοινής υπουργικής απόφασης αριθ. Δ1α/ ΓΠ. οικ. 30612/16-05-2020 (Β’ 1869) και η παρ. 3 του άρθρου14 της κοινής υπουργικής απόφασης αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ.32009/23-05-2020 (Β’ 1988), ενώ και οι συνεδριάσεις εξακολουθούν να πραγματοποιούνται κεκλεισμένων των θυρών.

Δήλωση παρουσίας τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Ξάνθης βάση του ν. 3852/10 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.


Δεν υπάρχουν σχόλια

Δημοσίευση σχολίου