Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στα πλαίσια του έργου: «ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΞΑΝΘΗΣ»

Δεν υπάρχουν σχόλια

 


  • Σε επαρχιακές και δημοτικές οδούς αρμοδιότητας Π.Ε. Ξάνθης
  • Οι εργασίες δύναται να ολοκληρωθούν έως την 04.12.2024
  • Ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ξάνθης

Έχοντας υπόψη:

α) Τα άρθρα 1, 2, 3, 4, 16, 34, 52 παρ. 2, 103, 104 & 109 Ν. 2696/1999 «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», ως τροποποιήθηκε και ισχύει

β) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού

γ) Το υπ’ αριθμό ΦΕΚ Β΄ 2896/22.05.2024

δ) Η υπ’ αριθμ. 62352 από 23.05.2024 απόφαση της ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ/Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ&ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΝ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ

και αποσκοπώντας στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων κατά τη διάρκεια των εν λόγω εργασιών,

  • ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
  • Άρθρο 1ο

Τον περιορισμό κυκλοφορίας και εγκρίνουμε την πραγματοποίηση των εν λόγω έργων, ως αναφέρονται στα ανωτέρω (γ-δ) σχετικά, σε επαρχιακές και δημοτικές οδούς αρμοδιότητας Π.Ε. Ξάνθης.

Οι εργασίες δύναται να πραγματοποιηθούν από την ανάρτηση της παρούσας στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ έως την 04.12.2024 (ημερομηνία συμβατικής περαίωσης του έργου), ενώ σε περίπτωση παράτασης του έργου να γνωστοποιηθεί εγκαίρως στην Υπηρεσία μας, προκειμένου να προβούμε στις δικές μας ενέργειες.

Με σκοπό την ασφαλή διέλευση όλων των οχημάτων, η κυκλοφορία τους θα γίνεται από το εναπομείναν ελεύθερο οδόστρωμα, ενώ όταν απαιτείται, με παρουσία σημαιοφόρων υπαλλήλων, αυτή θα διεξάγεται με εναλλάξ κίνηση, με τη χρήση εργοταξιακής σήμανσης και σύμφωνα τους σχετικούς κανονισμούς και την ισχύουσα νομοθεσία. Κατά τη διάρκεια των εργασιών, θα ισχύει απαγόρευση της στάθμευσης των οχημάτων στα σημεία όπου θα γίνεται επέμβαση από συνεργεία του αναδόχου.

Με μέριμνα και ευθύνη του εργολήπτη του έργου και των εκτελούντων, εν γένει, τις εργασίες, σε συνεργασία σε συντρέχουσα περίπτωση με τις αρμόδιες τεχνικές υπηρεσίες και το Τμήμα Τροχαίας Ξάνθης και τα Αστυνομικά Τμήματα μεικτής αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ξάνθης, να τοποθετηθεί σχετική σήμανση, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Κ.Ο.Κ. και της υπ’ αριθ. ΔΜΕΟ/Ο/613 (Φ.Ε.Κ. 905 Β΄ / 20-5-2011) Απόφασης Υφυπουργού ΥΠΟΜΕΔΙ, προς αποφυγή τροχαίων ατυχημάτων και έγκαιρη ενημέρωση των οδηγών και τυχόν πεζών.

Με το πέρας κάθε κύκλου εργασιών, η εκάστοτε οδός να παραδίδεται πλήρως στην κυκλοφορία καθαρή από ξένες ύλες, μηχανήματα, πινακίδες και λοιπά αντικείμενα.

  • Άρθρο 2ο

α) Οι διατάξεις του άρθρου 1 της παρούσης απόφασης, ισχύουν από την ανάρτηση της παρούσας στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ έως την 04.12.2024 (ημερομηνία συμβατικής περαίωσης του έργου) και εφαρμόζονται από την τοποθέτηση της σχετικής εργοταξιακής σήμανσης. Σε περίπτωση παράτασης του έργου να γνωστοποιηθεί εγκαίρως στην Υπηρεσία μας, προκειμένου να προβούμε στις δικές μας ενέργειες.

β) Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 3542/2007 «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

γ) Η εκτέλεση και εφαρμογή της παρούσας απόφασης, ανατίθεται στο Τμήμα Τροχαίας Ξάνθης και τα Αστυνομικά Τμήματα μεικτής αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ξάνθης, τα οποία δύνανται ανάλογα τις κυκλοφοριακές συνθήκες να διαφοροποιήσουν την ώρα έναρξης και λήξης των περιοριστικών της κυκλοφορίας μέτρων και να απαγορεύσουν την κυκλοφορία σε οποιαδήποτε οδό, για όσο χρόνο απαιτηθεί.

δ) Η υπεύθυνη εταιρεία – ανάδοχος και η Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Ξάνθης σε συντρέχουσα περίπτωση, να ενημερώνουν τουλάχιστον δύο (2) ημέρες πριν την έναρξη κάθε κύκλου εργασιών το Τμήμα Τροχαίας Ξάνθης ή τα Αστυνομικά Τμήματα μεικτής αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ξάνθης, για ρύθμιση τυχόν λεπτομερειών, ενώ σε περίπτωση έκτακτων έργων – συνθηκών η ενημέρωση να πραγματοποιείται το ταχύτερο δυνατό.

ε) Οι παραβάτες της παρούσας, διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του «Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας» όπως ισχύει.

Ο Διευθυντής

Κωνσταντίνος ΡΙΖΟΣ

Αστυνομικός Διευθυντής 

Δεν υπάρχουν σχόλια

Δημοσίευση σχολίου