Προκηρύχθηκε διαγωνισμός για τα έργα ανακαίνισης του Νοσοκομείου Καβάλας

Δεν υπάρχουν σχόλια

Η Μονάδα Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας (PPF) του ΤΑΙΠΕΔ ορίστηκε από την Κυβερνητική Επιτροπή του ν. 4799/2021 ως αρμόδια για την ωρίμανση και την υλοποίηση της δράσης «Ανακαινίσεις και Εκσυγχρονισμός Νοσοκομείων σε Ολόκληρη την Ελλάδα» RRF 16795, αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας.

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης –NextGenerationEU. Στο πλαίσιο της ανωτέρω δράσης, το Ταμείο, λειτουργώντας κατ’ εντολή, στο όνομα και για λογαριασμό του δικαιούχου, διενεργεί το διαγωνισμό σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5Β του ν. 3986/2011 για την ανάθεση του «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ, ΑΝΑΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ, ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ», με Αναθέτουσα Αρχή τη Διοίκηση της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης (Αρ. ΕΣΗΔΗΣ: 204878).

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η 11/01/2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00. 

Δεν υπάρχουν σχόλια

Δημοσίευση σχολίου