Φορολογικές διαφορές: Τρεις στους δέκα φορολογούμενους γλιτώνουν φόρους και πρόστιμα

Δεν υπάρχουν σχόλια

  • Πόσοι δικαιώθηκαν και ποιοι έφυγαν με «άδεια χέρια» από τη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών
  • Αποκαλυπτικά στοιχεία της ΑΑΔΕ


Το δίκιο τους βρίσκουν πάνω από τρεις στους δέκα φορολογούμενους που προσφεύγουν στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών (ΔΕΔ) της ΑΑΔΕ αμφισβητώντας αποφάσεις επιβολής φόρων και προστίμων της φορολογικής διοίκησης. Η ΔΕΔ αφού εξέτασε τις υποθέσεις, ακύρωσε ή «κούρεψε» πρόστιμα, προσαυξήσεις και έξτρα φόρους που είχε επιβάλλει ο φοροελεγκτικός μηχανισμός για φορολογικές παραβάσεις.

Όσοι έχασαν τις υποθέσεις τους στη ΔΕΔ έχουν τη δυνατότητα να προσφύγουν στα διοικητικά καθώς πριν οι φορολογικές υποθέσεις φτάσουν στα δικαστήρια είναι υποχρεωτικό να «περάσουν» πρώτα από τη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών.

Τα στοιχεία της ΑΑΔΕ για το διάστημα Ιανουαρίου – Ιουλίου 2023, δείχνουν ότι από τους φορολογούμενους που προσέφυγαν στη ΔΕΔ το 31,3% πέτυχε ολική ή μερική διαγραφή των φόρων και των προστίμων που είχαν επιβληθεί από τις εφορίες και τα Ελεγκτικά Κέντρα.

Ειδικότερα υποβλήθηκαν ενδικοφανείς προσφυγές για 5.286 υποθέσεις. Από αυτές εκδικάστηκαν οι 4.444 και εξ αυτών στις 1.390, δηλαδή σε ποσοστό 31,27%, διαπιστώθηκε ότι οι φορολογούμενοι είχαν δίκιο που ζητούσαν ολική ή μερική διαγραφή καταλογισθέντων φόρων, προσαυξήσεων και προστίμων.

Από τις υπόλοιπες προσφυγές, οι 2.782 απορρίφθηκαν από τη ΔΕΔ, 21 τέθηκαν στο αρχείο λόγω παραίτησης των προσφυγόντων, ενώ 251 προσφυγές απορρίφθηκαν σιωπηρώς, επειδή εξέπνευσε το περιθώριο των 120 ημερών για την εξέτασή τους.

Από το 2013 που άρχισε να λειτουργεί η ΔΕΔ με σκοπό να αποσυμφορηθούν τα διοικητικά δικαστήρια από τις χιλιάδες φορολογικές υποθέσεις έχει δεχθεί μέχρι στιγμής 86.495 ενδικοφανείς προσφυγές, από τις οποίες περαιώθηκαν οι 82.336. Σε 19.997 περιπτώσεις ή στο 25,90% , η ΔΕΔ ακύρωσε εν όλω ή εν μέρει τις αποφάσεις του φοροελεγκτικού μηχανισμού και δικαίωσε εν όλω ή εν μέρει τους φορολογούμενους. Στις υπόλοιπες 62.339 περιπτώσεις οι προσφυγόντες δεν δικαιώθηκαν από τη ΔΕΔ και οι 32.821 από αυτούς προσέφυγαν στα διοικητικά δικαστήρια.

Σημειώνεται ότι εφόσον ο φορολογούμενος αμφισβητεί πράξεις ρητές ή σιωπηρές που εκδίδονται ή συντελούνται από 1/1/2014 και εφεξής σε βάρος του από τη Φορολογική Αρχή οφείλει πριν από την προσφυγή του στη Διοικητική Δικαιοσύνη, να ασκήσει ενδικοφανή προσφυγή ενώπιον της ΔΕΔ της ΑΑΔΕ, με αίτημα επανεξέτασης στο πλαίσιο διοικητικής διαδικασίας. Η ενδικοφανής προσφυγή κατατίθεται στην αρμόδια φορολογική αρχή που εξέδωσε την προσβαλλόμενη πράξη και δεν απαιτείται παράβολο.

Η ενδικοφανής προσφυγή υποβάλλεται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά και ασκείται εντός ανατρεπτικής προθεσμίας 30 ημερών που αρχίζει από τη συντέλεση της κοινοποίησης της πράξης ή τη συντέλεση της παράλειψης. Ειδικά για τους κατοίκους εξωτερικού η σχετική προθεσμία ορίζεται σε 60 ημέρες.

Η ενδικοφανής προσφυγή υποβάλλεται από τον υπόχρεο, καθώς και από όλα τα ευθυνόμενα φυσικά πρόσωπα για την καταβολή του φόρου εκ μέρους του νομικού προσώπου ή της νομικής οντότητας.

Η απόφαση επί της ενδικοφανούς προσφυγής εκδίδεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας 120 ημερών από την ημερομηνία υποβολής της υπόθεσης στην αρμόδια φορολογική αρχή. Αν δεν εκδοθεί απόφαση και δεν ενημερωθεί σχετικά ο υπόχρεος ή δεν επιδοθεί η απόφαση, τότε θεωρείται ότι η ενδικοφανής προσφυγή έχει απορριφθεί από τη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών και ο υπόχρεος έχει λάβει γνώση αυτής της απόρριψης κατά την εκπνοή της ανωτέρω προθεσμίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια

Δημοσίευση σχολίου