ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ: Συνεδριάζει την Τρίτη 24 Οκτωβρίου (19.00) με 5 θέματα στην ημερήσια διάταξη.

Δεν υπάρχουν σχόλια

 


Το δημοτικό συμβούλιο Τοπείρου, υνεδριάζει την  24η Οκτωβρίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Εύλαλο (Δημαρχείο), σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 163 του Ν. 3463/2006 και του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: 11η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2023. (Εισήγηση: Ιωάννης Κιοσσές).

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την αντιμετώπιση εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών.  (Εισήγηση: Δήμαρχος).

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Τοπείρου στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου έργου «Wifi4GR - Ανάπτυξη δημόσιων σημείων ασύρματης ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο» του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. (Εισήγηση: Γενικός Γραμματέας).     

ΘΕΜΑ 4ο: Παραχώρηση χώρου για τη φιλοξενία Κινητής Μονάδας Μαστογράφου της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας στον Δήμο Τοπείρου. (Εισήγηση: Γενικός Γραμματέας).     

ΘΕΜΑ 5ο: ΄Έγκριση τροποποίησης κυκλοφοριακής σύνδεσης της εταιρείας «SUNLIGHT GROUP ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» με διακριτικό τίτλο «SUNLIGHT GROUP» για εγκαταστάσεις εφοδιαστικής (Κέντρα Αποθήκευσης και Διανομής) στην εκτός σχεδίου περιοχή του Ν. Ολβίου Δ. Τοπείρου. (Εισήγηση: Ιωάννης Σιαμίδης )

  • Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
  • ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ   

Δεν υπάρχουν σχόλια

Δημοσίευση σχολίου