Με 22 θέματα ημερήσιας διάταξης συνεδριάζει τη Δευτέρα το Δημοτικό Συμβούλιο Αβδήρων

Δεν υπάρχουν σχόλια


Σε δημόσια τακτική συνεδρίαση συνέρχεται το Δημοτικό Συμβούλιο Αβδήρων, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Πνευματικού Κέντρου Γενισέας στις 31 Ιουλίου 2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:30 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 163 του Ν. 3463/2006 και του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 και για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Έγκριση του 1ου (Τακτοποιητικού) Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΤΗ Δ.Ε. ΒΙΣΤΩΝΙΔΑΣ» (εισηγητής: Χωλίδης Στυλιανός, Αναπληρωτής Προϊστάμενος τεχνικής υπηρεσίας Δήμου Αβδήρων).
 2. Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: «Ολοκληρωμένη ενεργειακή αναβάθμιση Δημοτικού Σχολείου Αβδήρων Δήμου Αβδήρων» προϋπολογισμού 232.711,97 € (εισηγητής: Χωλίδης Στυλιανός, Αναπληρωτής Προϊστάμενος τεχνικής υπηρεσίας Δήμου Αβδήρων).
 3. Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: «Ολοκληρωμένη ενεργειακή αναβάθμιση Γυμνασίου Γενισέας Δήμου Αβδήρων» προϋπολογισμού 610.234,58 € (εισηγητής: Χωλίδης Στυλιανός, Αναπληρωτής Προϊστάμενος τεχνικής υπηρεσίας Δήμου Αβδήρων).
 4. Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο: «Ολοκληρωμένη ενεργειακή αναβάθμιση του Δημοτικού Σχολείου Γενισέας» προϋπολογισμού 258.363,45 € (εισηγητής: Χωλίδης Στυλιανός, Αναπληρωτής Προϊστάμενος τεχνικής υπηρεσίας Δήμου Αβδήρων).
 5. Aποδοχή απόφασης τροποποίησης της Πράξης «Ολοκληρωμένη ενεργειακή αναβάθμιση Δημοτικού σχολείου Αβδήρων Δήμου Αβδήρων» (εισηγητής: Χωλίδης Στυλιανός, Αναπληρωτής Προϊστάμενος τεχνικής υπηρεσίας Δήμου Αβδήρων).
 6. Έγκριση 6ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο: «Ολοκληρωμένη ενεργειακή αναβάθμιση Δημοτικού σχολείου Αβδήρων Δήμου Αβδήρων» προϋπολογισμού μελέτης 232.711,97€ χωρίς Φ.Π.Α. (εισηγητής: Χωλίδης Στυλιανός, Αναπληρωτής Προϊστάμενος τεχνικής υπηρεσίας Δήμου Αβδήρων).
 7. Έγκριση εισόδου-εξόδου οχημάτων της Βιοτεχνίας Μεταλλικών Κατασκευών στο υπ’ αριθμ. 505Φ Αγροτεμάχιο ιδιοκτησίας Εμμανουήλ Κωττάκη με την Ασφαλτοστρωμένη Δημοτική Οδό Διομήδειας – Λεύκης στο Αγρόκτημα Διομήδειας Δήμου Αβδήρων (εισηγητής: Χωλίδης Στυλιανός, Αναπληρωτής Προϊστάμενος τεχνικής υπηρεσίας Δήμου Αβδήρων).
 8. Έγκριση εισόδου-εξόδου οχημάτων της Βιοτεχνίας Μεταλλικών Κατασκευών στο υπ’ αριθμ. 505 δ12 Αγροτεμάχιο ιδιοκτησίας Εμμανουήλ Κωττάκη με την Ασφαλτοστρωμένη Δημοτική Οδό Διομήδειας – Λεύκης στο Αγρόκτημα Διομήδειας Δήμου Αβδήρων (εισηγητής: Χωλίδης Στυλιανός, Αναπληρωτής Προϊστάμενος τεχνικής υπηρεσίας Δήμου Αβδήρων).
 9. Έγκριση εισόδου-εξόδου οχημάτων της Βιοτεχνικής Αποθήκης στο υπ’ αριθμ. 505 δ30 Αγροτεμάχιο ιδιοκτησίας Εμμανουήλ Κωττάκη με την Ασφαλτοστρωμένη Δημοτική Οδό Διομήδειας – Λεύκης στο Αγρόκτημα Διομήδειας Δήμου Αβδήρων (εισηγητής: Χωλίδης Στυλιανός, Αναπληρωτής Προϊστάμενος τεχνικής υπηρεσίας Δήμου Αβδήρων).
 10. Έγκριση εισόδου-εξόδου οχημάτων της υπό ανέγερση Δυόροφης Οικοδομής (Ισόγειο δύο Καταστήματα Γεν. Χρήσης – Όροφος δύο Αποθήκες χρήσης Καταστημάτων) με Υπόγειο (Δύο Αποθήκες χρήσης Καταστημάτων) στο υπ’ αριθμ. 72 Αγροτεμάχιο ιδιοκτησίας Σακαλή Ρεμζή με την Ασφαλτοστρωμένη Αγροτική Οδό στο Αγρόκτημα Ζυγού Δήμου Αβδήρων (εισηγητής: Χωλίδης Στυλιανός, Αναπληρωτής Προϊστάμενος τεχνικής υπηρεσίας Δήμου Αβδήρων).
 11. Έγκριση της αριθ. 65/2023 του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Αβδήρων με θέμα: «Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της ΔΕΥΑ Αβδήρων» (εισηγήτρια: Ζουρνατζίδου – Χρηστακίδου Κωνσταντινιά, Πρόεδρος ΔΕΥΑ Αβδήρων).
 12. Έγκριση της αριθ. 67/2023 απόφασης του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Αβδήρων με θέμα: «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 57/2022 απόφασης Δ.Σ. που αφορά την έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης για την πράξη «Υποδομές ύδρευσης Δήμου Αβδήρων» – Τροποποίηση της αρ. 236/2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αβδήρων και προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αβδήρων και της ΔΕΥΑ Αβδήρων για την υλοποίηση της πράξης» (εισηγήτρια: Ζουρνατζίδου – Χρηστακίδου Κωνσταντινιά, Πρόεδρος ΔΕΥΑ Αβδήρων).
 13. Κατάληψη κοινόχρηστου χώρου στην παραλία Μυρωδάτου για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων στον εξωτερικό χώρο του καταστήματος του ΚΑΡΑΤΣΟΜΠΑΝΑΚΗ ΣΤΕΦΑΝΟΥ (εισηγητής: Γκασιγιαμπαζίδης Βλαδίμηρος, Αντιδήμαρχος).
 14. Σύσταση επιτροπής αξιολόγησης καταλληλότητας οχήματος του Δήμου Αβδήρων (εισηγητής: Μαυρίδης Νικόλαος, Αντιδήμαρχος).
 15. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων Δήμου Αβδήρων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το σχολικό έτος 2023-2024. Κατανομή των εγκεκριμένων από το Υπουργείο Εσωτερικών θέσεων ανθρωποωρών σε θέσεις προσωπικού μερικής ή /και πλήρους απασχόλησης (εισηγητής: Μαυρίδης Νικόλαος, Αντιδήμαρχος).
 16. Έγκριση πρόσληψης έκτακτου εποχικού προσωπικού διάρκειας δύο (2) μηνών για αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχιακών αναγκών (εισηγητής: Δήμαρχος).
 17. Υποβολή αίτησης στη ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ) για παράταση προγράμματος μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών με επιχορήγηση (εισηγητής: Δήμαρχος).
 18. Έγκριση της αριθ. 27/13.07.2023 απόφασης του ΝΠΔΔ του Δήμου «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αβδήρων» με θέμα: «4η Τροποποίηση προϋπολογισμού Δ.Λ.Τ.Α., οικονομικού έτους 2023» (εισηγητής: Σταυρακάρας Φώτιος, Πρόεδρος, Πρόεδρος ΝΠΔΔ).
 19. Εξέταση αιτήματος του Πολιτιστικού Μορφωτικού Συλλόγου Π. Ζυγού για δωρεάν παραχώρηση της χρήσης της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων Π. Ζυγού για τη στέγαση του Συλλόγου (εισηγητής: Δήμαρχος).
 20. Ορισμός της Ειδικής Ταμία και του αναπληρωτή της, ως υπεύθυνους συναλλαγών με την Τράπεζα της Ελλάδος, το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων και όλα τα υπόλοιπα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα (εισηγητής: Δήμαρχος).
 21. Ορισμός της Ειδικής Ταμία και του αναπληρωτή της, ως υπεύθυνους συναλλαγών με την Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. (εισηγητής: Δήμαρχος).
 22. Έγκριση 7ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού και του τεχνικού προγράμματος του Δήμου Αβδήρων οικονομικού έτους 2023 (εισηγητής: Κεμανετζής Παναγιώτης, Προϊστάμενος Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Διαφάνειας).

 

Δεν υπάρχουν σχόλια

Δημοσίευση σχολίου