Με 10 θέματα ημερήσιας διάταξης συνεδριάζει την Τρίτη το Δημοτικό Συμβούλιο Τοπείρου

Δεν υπάρχουν σχόλια

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τοπείρου, σας καλεί να συμμετέχετε στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 13η Ιουνίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Εύλαλο (Δημαρχείο), σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 163 του Ν. 3463/2006 και του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: 6η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2023. (Εισήγηση: Ιωάννης Κιοσσές).

ΘΕΜΑ 2ο: Αποδοχή και απόδοση κατανομής για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων έτους 2023 στο ΝΠΔΔ Σχολικής Επιτροπής Α/βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Τοπείρου και στο ΝΠΔΔ Σχολικής Επιτροπής Β/ βαθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Τοπείρου. (Εισήγηση: Δήμαρχος).

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών αναγκών πυρασφάλειας και πολιτικής προστασίας. (Εισήγηση: Χαράλαμπος Κουτσομιχάλης, Αντιδήμαρχος).

ΘΕΜΑ 4ο: Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων δικαιούχων αποζημίωσης λόγω συμμετοχής τους σε συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και καθορισμός ύψους. (Εισήγηση: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου).

ΘΕΜΑ 5ο: Παραχώρηση χρήσης του οικήματος του πρώην ΚΑΠΗ Κυψέλης στον «Μορφωτικό Πολιτιστικό Περιβαλλοντικό Σύλλογο Κυψέλης» για την εξυπηρέτηση των σκοπών. (Εισήγηση: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου)

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση μνημονίου συνεργασίας μεταξύ Δήμου Τοπείρου και της εταιρείας «SUNLIGHT GROUP ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» για την υλοποίηση παρεμβάσεων με σκοπό την λειτουργική αναβάθμιση των κτιριακών εγκαταστάσεων και του περιβάλλοντα χώρου του Γυμνασίου Ν. Ολβίου. (Εισήγηση: Γενικός Γραμματέας).

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση Σύναψης Σύμβασης Διαδημοτικής Συνεργασίας του άρθρου 99 του Ν.3852/2010 μεταξύ του Δήμου Τοπείρου και του Δήμου Ξάνθης αναφορικά με την εκπαίδευση υπαλλήλων του Δήμου Τοπείρου ως βοηθών χειριστών μηχανικού σαρώθρου 4ης κατηγορίας για την υλοποίηση δράσεων καθαρισμού επί του οδικού δικτύου και των κοινόχρηστων χώρων. (Εισήγηση: Γενικός Γραμματέας).

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Τοπείρου και του ΝΠΔΔ “Κ.Π.Φ.Α.’’ Δήμου Τοπείρου αναφορικά με την υλοποίηση και ολοκλήρωση της πράξης «Προσαρμογή παιδικών σταθμών Τοξοτών και Μαγγάνων στις διατάξεις του Π.Δ. 99/2017». (Εισήγηση: Γενικός Γραμματέας).

ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση Απολογισμού – Ισολογισμού Έτους 2022 του ΝΠΔΔ “Κ.Π.Φ.Α.’’ Δήμου Τοπείρου». (Εισήγηση: Δημήτριος Ψεμματάς).

ΘΕΜΑ 10ο: Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Τοπείρου και αναπληρωτή αυτού για τη συγκρότηση επιτροπής με θέμα τον «Χαρακτηρισμό των παραλιακών χώρων πολυσύχναστων ή μη» όπως ορίζεται στο Π.Δ. 71/2020 (ΦΕΚ 166 Α’/31-08-20). (Εισήγηση: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου).

Δεν υπάρχουν σχόλια

Δημοσίευση σχολίου