Συνεδριάζουν την Τετάρτη η Οικονομική Επιτροπή και το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Αβδήρων

Δεν υπάρχουν σχόλια


Οικονομική Επιτροπή

Σε δημόσια τακτική συνεδρίαση συνέρχεται η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αβδήρων, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Πνευματικού Κέντρου Γενισέας την 26 Απριλίου 2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 μ.μ. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α΄/7.6.2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ.Α΄/19-07-2018) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών του διαγωνισμού του έργου με τίτλο: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΔΑΤΟΠΥΡΓΟΥ ΝΕΑΣ ΚΕΣΣΑΝΗΣ», προϋπολογισμού 228.251,51 € μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (εισηγητής: Χωλίδης Στυλιανός, Αναπληρωτής Προϊστάμενος τεχνικής υπηρεσίας).

Έγκριση του υπ΄ αριθμ. 5430/18-04-2023 πρακτικού για την Εξέταση των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης προσωρινού αναδόχου για τον Ηλεκτρονικό Ανοιχτό διαγωνισμό για την προμήθεια με τίτλο: ¨Προμήθεια Η/Ύ, Εκτυπωτών και Tablets στο πλαίσιο του Έργου “Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ” (εισηγητής: Δήμαρχος).

Έγκριση του υπ΄αριθμ. 5612/21.04.2023 πρακτικού για την Εξέταση των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης προσωρινού αναδόχου για τον Ηλεκτρονικό Ανοιχτό διαγωνισμό για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού (λαμπτήρες, φωτιστικά, κ.τ.λ.)» (εισηγητής: Δήμαρχος).

Έγκριση του πρακτικού 5 ελέγχου δικαιολογητικών παράτασης προσφοράς του αναδόχου του έργου «Ολοκληρωμένη Ενεργειακή αναβάθμιση του Δημοτικού σχολείου Διομήδειας» και κατακύρωση του διαγωνισμού (εισηγητής: Δήμαρχος).

Εξέταση αιτήσεως με αριθ. Πρωτ. 5424/18.04.2023 του Ο.Δ. για αποζημίωση από ατύχημα του αυτοκινήτου με εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς (εισηγητής: Δήμαρχος).

Σύνταξη τριμηνιαίας έκθεσης του 1ου τριμήνου έτους 2023 (01.01.2023 έως και 31.03.2023) για την εκτέλεση του προϋπολογισμού (εισηγητής: Δήμαρχος).

Απόδοση λογαριασμού υπολόγου ενταλμάτων προπληρωμής (εισηγητής: Δήμαρχος).

Κατάρτιση του σχεδίου της 4ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού έτους 2023 του Δήμου Αβδήρων (εισηγητής: Δήμαρχος).

Εξειδίκευση πιστώσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 (εισηγητής: Δήμαρχος).

Δημοτικό Συμβούλιο

Σε δημόσια τακτική συνεδρίαση συνέρχεται το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αβδήρων, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Πνευματικού Κέντρου Γενισέας στις 26 Απριλίου 2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30 σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 163 του Ν. 3463/2006 και του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 και για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 • Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής-Οριστικής παραλαβής του έργου: «ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗΝ ΓΚΙΩΝΑ ΔΗΜΟΥ ΑΒΔΗΡΩΝ» (εισηγητής: Χωλίδης Στυλιανός, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Αβδήρων).
 • Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής-Οριστικής παραλαβής του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΤΗ Δ.Ε. ΒΙΣΤΩΝΙΔΑΣ» (εισηγητής: Χωλίδης Στυλιανός, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Αβδήρων).
 • Έγκριση 5ης Παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο: «Ολοκληρωμένη ενεργειακή αναβάθμιση Δημοτικού σχολείου Αβδήρων Δήμου Αβδήρων» προϋπολογισμού μελέτης 232.711,97€ χωρίς Φ.Π.Α. (εισηγητής: Χωλίδης Στυλιανός, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Αβδήρων).
 • Έγκριση Πρακτικού Πρωτοκόλλου Παραλαβής για την καλή εκτέλεση της υπηρεσίας με τίτλο “Αμοιβή εκκαθάρισης της Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού, Αθλητισμού και Κοινωνικής Προστασίας, περιόδου 01.01.2021 έως την 07.03.2023,” επί της οποίας διατυπώνονται επιφυλάξεις από μέλη της Επιτροπής Παραλαβής του (εισηγητής: Δήμαρχος).
 • Εξέταση αιτήματος της εταιρίας “ΤΣΙΑΝΑΚΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ” για χρονική παράταση της σύμβασης με τίτλο «Προμήθεια μεταλλικής κερκίδας 150 θέσεων για το γήπεδο ποδοσφαίρου Διομήδειας» (εισηγητής: Δήμαρχος).
 • Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Αβδήρων και ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ στα πλαίσια εφαρμογής του ΠΕΣΔΑ ΑΜΘ για «Λειτουργική αναβάθμιση συστήματος συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών ή και άλλων προϊόντων και βελτίωση μεθοδολογίας Διαχείρισής του – Υποστηρικτικές ενέργειες Δήμου Αβδήρων» (εισηγητής: Δήμαρχος).
 • Εκποίηση χωρίς δημοπρασία των οικοπέδων του οικισμού Πόρτο Λάγος σε άστεγους δημότες σύμφωνα με τις με αριθ. 143/2022 και 109/2022 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου. Κλήρωση δικαιούχων (εισηγητής: Μαυρομάτης Δημήτριος, Νομικός Σύμβουλος του Δήμου).
 • Έγκριση πρόσληψης έκτακτου εποχικού προσωπικού διάρκειας δύο (2) μηνών για την πυροπροστασία (εισηγητής: Δήμαρχος).
 • Έγκριση έκθεσης 1ου τριμήνου του έτους 2023, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού (01.01.2023 έως και 31.03.2023) (εισηγητής: Δήμαρχος).
 • Κατάληψη κοινόχρηστου χώρου στην πλατεία Μάνδρας για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων (εισηγητής: Γκασιμπαγιαζίδης Βλαδίμηρος, Αντιδήμαρχος).
 • Κατάληψη κοινόχρηστου χώρου στην πλατεία Γενισέας για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων του καταστήματος (εισηγητής: Γκασιμπαγιαζίδης Βλαδίμηρος, Αντιδήμαρχος).
 • Συζήτηση – Ενημέρωση για το κάμπινγκ Μυρωδάτου (αίτημα δημοτικών συμβούλων των παρατάξεων “ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ” και “ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ”).
 • Εισήγηση Επιτροπής Εξέτασης Αιτήσεων για διαγραφή ή μη Οφειλών προς το Δημοτικό Συμβούλιο (εισηγητής: Μαυρίδης Νικόλαος, Αντιδήμαρχος).
 • Έγκριση της αριθ. 16/23.03.2023 απόφασης του ΝΠΔΔ του Δήμου «Κέντρο Υποστήριξης και Κοινωνικής Φροντίδας Βρεφικής – Παιδικής και Τρίτης Ηλικίας Δήμου Αβδήρων» με θέμα: «“3Η Τροποποίηση Προϋπολογισμού του έτους 2023 του Κ.Υ.Κ.Φ.Β.Π.Τ.Η. Δήμου Αβδήρων» (εισηγητής: Τσόγκας Αθανάσιος, Πρόεδρος ΝΠΔΔ).
 • Πρόταση αξιοποίησης Δημοτικών Υποδομών για Δημιουργία Σταθμών Φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (εισηγητής: Δήμαρχος).
 • Έγκριση δωρεάν παραχώρησης της χρήσης χώρου στο κτίριο του Κοινοτικού Καταστήματος Πολυσίτου στον Πολιτιστικό Σύλλογο «Απόλλων 2023» (εισηγητής: Δήμαρχος).
 • Εκδήλωση ενδιαφέροντος για αγορά ακινήτου για δημιουργία χώρου αναψυχής στον Π. Ζυγό και ορισμός επιτροπής εκτίμησης (εισηγητής: Δήμαρχος).
 • Έγκριση 4ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού και του τεχνικού προγράμματος του Δήμου Αβδήρων οικονομικού έτους 2023 (εισηγητής: Κεμανετζής Παναγιώτης, Προϊστάμενος Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Διαφάνειας).

Δεν υπάρχουν σχόλια

Δημοσίευση σχολίου