Ερευνώ – Καινοτομώ: Όσα πρέπει να γνωρίζουν οι μικρομεσαίοι για τη δράση των 300 εκατ. ευρώ

Δεν υπάρχουν σχόλια

 

Οι τέσσερις παρεμβάσεις

Δράση στρατηγικής σημασίας, στο πλαίσιο του προγράμματος “Ανταγωνιστικότητα”, του νέου ΕΣΠΑ, χαρακτηρίζεται το «Ερευνώ – Καινοτομώ 2021-2027», με την εκτιμώμενη ημερομηνία έναρξης υποβολών προτάσεων να αναμένεται τελικά για το α’ τρίμηνο του 2023, όπως αναφέρεται σε τελευταία ενημέρωση. Σύμφωνα με τη σχετική προδημοσίευση, η δράση απευθύνεται σε επιχειρήσεις, με έμφαση στις μικρομεσαίες, και ερευνητικούς οργανισμούς ενώ οι προτάσεις που θα ενισχυθούν αφορούν σε έργα έρευνας και καινοτομίας.

Η δράση έχει προϋπολογισμό €300 εκατ. και στόχο να τοποθετηθεί η καινοτομία στο επίκεντρο μιας βιώσιμης και ανθεκτικής ανάκαμψης από την πανδημία, αλλά και την επιτάχυνση της πράσινης και ψηφιακής μετάβασης και τη διασφάλιση της τεχνολογικής ανάπτυξης της Ελλάδας.

Οι τέσσερις παρεμβάσεις

Η δράση «Ερευνώ – Καινοτομώ 2021-2027» θα περιλαμβάνει τέσσερις παρεμβάσεις:

Ι, Έρευνα και Ανάπτυξη από Επιχειρήσεις. Η παρέμβαση Ι απευθύνεται σε υφιστάμενες επιχειρήσεις ανεξαρτήτως ημερομηνίας ίδρυσης. Δυνητικοί δικαιούχοι είναι είτε μια μικρομεσαία επιχείρηση (ΜμΕ) είτε ομάδες επιχειρήσεων στις οποίες απαραίτητα τουλάχιστον μία είναι ΜμΕ.

 • Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς. Η παρέμβαση ΙΙ αφορά συμπράξεις υφισταμένων επιχειρήσεων, ανεξαρτήτως μεγέθους και ημερομηνίας ίδρυσης, με ερευνητικούς οργανισμούς, με κύριους αποδέκτες τις επιχειρήσεις. Σε συμπράξεις δύο ή τριών ή τεσσάρων εταίρων – φορέων, ο ένας θα πρέπει απαραίτητα να είναι ΜμΕ. Σε συμπράξεις άνω των τεσσάρων εταίρων – φορέων οι δύο θα πρέπει απαραίτητα να είναι επιχειρήσεις και τουλάχιστον μία θα πρέπει να είναι ΜμΕ.

III. Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων. Δυνητικοί δικαιούχοι στην παρέμβαση ΙΙΙ, είναι υφιστάμενες μεμονωμένες μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

 • Σφραγίδα Αριστείας (Seal of Excellence) για επιχειρήσεις.Δυνητικοί δικαιούχοι είναι μικρομεσαίες ελληνικές επιχειρήσεις που έλαβαν τη Σφραγίδα Αριστείας (Seal of Excellence) για έργα έρευνας και ανάπτυξης.

Ενδεικτική δημόσια δαπάνη

 • Παρέμβαση I: €60 εκατ.
 • Παρέμβαση II: €180 εκατ.
 • Παρέμβαση III: €39 εκατ.
 • Παρέμβαση ΙV: €21 εκατ.
 • Σύνολο: €300 εκατ.

Στόχοι

Οι στόχοι της δράσης είναι οι εξής:

 • Παροχή κινήτρων για ιδιωτικές επενδύσεις στην έρευνα, την τεχνολογική ανάπτυξη και την καινοτομία, με έμφαση στις ΜμΕ
 • Οικονομική ανάπτυξη βασισμένη στη γνώση και τη βιώσιμη εξειδίκευση
 • Ενσωμάτωση της νέας γνώσης και της καινοτομίας στα υπάρχοντα αλλά και σε νέα προϊόντα, υπηρεσίες, παραγωγικά συστήματα και αλυσίδες αξίας
 • Αύξηση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων και ενδυνάμωση του εξαγωγικού προφίλ στο πλαίσιο του διεθνούς ανταγωνισμού
 • Απασχόληση επιστημονικού δυναμικού υψηλών προσόντων και εξειδίκευσης (Brain Gain)
 • Σύνδεση του ακαδημαϊκού με τον παραγωγικό τομέα

Σε ποιους απευθύνεται

Δυνητικοί δικαιούχοι της δράσης είναι:

 • Επιχειρήσεις και «Λοιποί φορείς που αντιμετωπίζονται ως επιχειρήσεις» και
 • Ερευνητικοί οργανισμοί και «Λοιποί φορείς που αντιμετωπίζονται ως ερευνητικοί οργανισμοί»

Για τη συμμετοχή τους στη δράση, οι επιχειρήσεις πρέπει να έχουν συσταθεί νόμιμα και να λειτουργούν στην Ελλάδα ή σε άλλο Κράτος – Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είτε ως νομικά πρόσωπα (π.χ. ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ, ΙΚΕ, ΚοινΣΕπ) είτε ως ατομικές επιχειρήσεις.

Εξαιρούνται οι προβληματικές επιχειρήσεις καθώς και οι επιχειρήσεις για τις οποίες εκκρεμεί απόφαση ανάκτησης ενίσχυσης από την ΕΕ.

Εκτιμώμενη ημερομηνία έναρξης

Για την πρόσκληση η εκτιμώμενη ημερομηνία έναρξης υποβολών προτάσεων, για κάθε μία από τις τέσσερις παρεμβάσεις της δράσης καθορίζεται, πάντα σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση, ως εξής:

 • Παρέμβαση Ι, ΙΙΙ (για επιχειρήσεις): α’ τρίμηνο 2023
 • Παρέμβαση IΙ (για συνεργασίες επιχειρήσεων με ερευνητικούς φορείς): β’ τρίμηνο 2023
 • Παρέμβαση ΙV (σφραγίδα αριστείας): β’ τρίμηνο 2023

Δεν υπάρχουν σχόλια

Δημοσίευση σχολίου