Απίστευτος Ι. ΚΑΜΑΡΙΔΗΣ! «Πληρώνεται» τα εκτός έδρας απο τη ΔΕΥΑΞ αλλά και τον Δήμο Ξάνθης τις ... ίδιες μέρες!

Δεν υπάρχουν σχόλια

Για την μετακίνησή του στις 24/10/2022 στην Αθήνα πληρώθηκε 380 ευρώ από το Δήμο Ξάνθης και για την μετακίνησή του και πάλι στις 24/10/2022 στην Αθήνα πληρώθηκε και από τη ΔΕΥΑΞ άλλα 331 ευρώ!
Το ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ κάλεσε τον Πρόεδρο της ΔΕΥΑΞ Ιπποκράτη Καμαρίδη να δώσει εξηγήσεις για ζήτημα που προέκυψε σε Ευρωπαϊκό διαγωνισμό της επιχείρησης.

Απίστευτο κι όμως αληθινό. Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΞ και δημοτικός σύμβουλος Ξάνθης Ιπποκράτης Καμαρίδης πήγε στην Αθήνα για υπηρεσιακούς λόγους 24 και 25 Οκτωβρίου με πληρωμένα τα εκτός έδρας τόσο από την επιχείρηση όσο και από το Δήμο Ξάνθης!!!

Στην πρώτη περίπτωση υπογράφει μάλιστα την απόφαση ο ίδιος ως Πρόεδρος και στη δεύτερη ο αντ’ αυτού αντιδήμαρχος και επί των ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Μανώλης Φανουράκης!

Συγκεκριμένα στις αποφάσεις που δημοσιεύουμε κατ’ αποκλειστικότητα από το «Μαχητή» σήμερα, «ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΞ Ιπποκράτης Καμαρίδης, υπογράφει για τον...εαυτό του ως χρηματική αποζημίωση 322 ευρώ για να μεταβεί για υπηρεσιακούς λόγους ότι, από 24 έως 26 Οκτωβρίου 2022 στην Αθήνας σε προγραμματισμένο ραντεβού στο ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ για να δώσει εξηγήσεις για ζήτημα που προέκυψε με Ευρωπαϊκό πρόγραμμα σε διαγωνισμό της επιχείρησης όπου σύμφωνα με πληροφορίες μας, βρέθηκε ο φάκελος .... ελλιπής και εκτάκτως συγκαλεί συνεδρίαση την Πέμπτη 27 Οκτωβρίου προκειμένου τα μέλη αντιδήμαρχοι Τόλης Ελευθεριάδης, Λεβέντ, Πάνος Αμβροσιάδης, Σουά μαζί με τον αντιπρόεδρο Μούκα να ψηφίσουν τα...επιπλέον στοιχεία που θα κατατεθούν–οι πληροφορίες μου λένε ότι για τον ίδιο σκοπό πήγε μαζί του και ο Δήμαρχος Τσέπελης, ενώ ήδη έχει διαρρεύσει και ο λόγος του ταξιδιού στην «πιάτσα»......

Ενώ για το ίδιο ακριβώς χρονικό διάστημα με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και υπογραφή Φανουράκη, ο Ιπποκράτης Καμαρίδης εισπράττει για το χρονικό διάστημα 24/10/2022 και 25/10/2022 άλλα...360 ευρώ από το Δήμο Ξάνθης ως ...οδοιπορικά και εκτός έδρας! Μάλιστα πληρώνεται περισσότερα οδοιπορικά από τον Φανουράκη (360 ευρώ) απο το Δήμο για το διήμερο σε σχέση με τη ΔΕΥΑΞ που παίρνει μόνο `(331) ευρώ για....3ήμερο!

« Εγκρίνουμε την δαπάνη και διαθέτουμε πίστωση ύψους τριακόσια ογδόντα Ευρώ (380,00 €) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων των παρακάτω KAE του οικονομικού έτους 2022 για την Μετακίνηση του Δημοτικού Συμβούλου, Καμαρίδη Ιπποκράτη του Δημητρίου, στην Αθήνα από 24.10.2022 έως 25.10.2022, σύμφωνα με την υπ'αριθ. 26720/21.10.2022 Αναφορά του Γραφείου Μητρώων & Διαδικασιών Προσωπικού του Δήμου Ξάνθης και της υπ' αριθ. 26727/21.10.2022 εισήγησης του Αντιδημάρχου Εμμανουήλ Φανουράκη προς την Οικονομική Επιτροπή.

Κωδικός – Αιτιολογία: 00.6421 - Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών, αναφέρει η σχετική απόφαση του Αντιδήμαρχου Οικονομικών Μανώλη Φανουράκη!!!

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΙΣ ΔΥΟ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΙΕΣ ΑΚΡΙΒΩΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ!


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΞΑΝΘΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Ξ.)

Τέρμα 4ης Οκτωβρίου 67132 ΞΑΝΘΗ
Τηλ. 2541100320

ΞΑΝΘΗ: 24/10/2022
Αρ. Πρωτ.:5474

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 13

Απευθείας Ανάθεση – Παροχή Υπηρεσιών

Έχοντας λάβει υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ)

2. Τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008

3. Τον Ν.1069/80 όπως αυτός ισχύει σήμερα που διέπει την σύσταση και λειτουργία της Δ.Ε.Υ.Α.Ξ. η οποία αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου Κοινωφελούς χαρακτήρα και .

4. Τις διατάξεις του άρθρου 327 A του Ν. 4412/2016 «Συμβάσεις ήσσονος αξίας».

5. Την ανάγκη της Δ.Ε.Υ.Α. Ξάνθης για την παροχή των κατωτέρω υπηρεσιών

6. Την εγγεγραμμένη πίστωση στον προϋπολογισμό της Επιχείρησης για το έτος 2022.

7. Την υπ’αριθ.171/2022 Απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Ξ. περί «…μερικής μεταβίβασης αρμοδιοτήτων απευθείας ανάθεσης …προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου»

8. Τις διατάξεις του άρθρου 2 υποπαράγραφος Δ9 του Ν. 4336/2015 «ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ».

9. Τις υπ’ αριθ.346/24-10-2022 Α.Α.Υ.

ΑΠΟΦΑΣΙΖEI

Την μετακίνηση εκτός έδρας του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Ξάνθης (Δ.Ε.Υ.Α.Ξ.), κ. Καμαρίδη Ιπποκράτη, ο οποίος θα παραστεί σε προγραμματισμένα ραντεβού στις 24 έως 26 Οκτωβρίου 2022, στην Αθήνα, στο Ελεγκτικό Συνέδριο για υπηρεσιακούς λόγους και συγκεκριμένα για ζήτημα που προέκυψε σε Ευρωπαϊκό διαγωνισμό της επιχείρησης.

Τα έξοδα μετάβασης και διαμονής του Προέδρου της επιχείρησης στην Αθήνα αντιστοιχούν σε 331,00€.

Αναλυτικά :
μετάβαση Ξάνθη – Αλεξανδρούπολης - Ξάνθη
(αντίτιμο ΚΤΕΛ) 19,00€
διαμονή (2 διανυκτερεύσεις) χ 96,00€ =192,00€ημερήσια αποζημίωση
(3 ημέρες χ 40,00€) 120,00€
Σύνολο : 331,00€

A. Η ανάθεση θα βαρύνει τον Κ.Α. 64.01.00.0000 «Έξοδα ταξιδίων εσωτερικού», έναντι του ποσού 331,00 ΕΥΡΩ.

Β. Η πληρωμή της αξίας των παραπάνω εξόδων αξίας έως 331,00€ θα γίνει με την έκδοση εντάλματος πληρωμής, μετά την υποβολή του παραστατικού διανυκτέρευσης.
  • Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
  • Της Δ.Ε.Υ.Α.Ξ.
  • Ιπποκράτης Καμαρίδης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΞΑΝΘΗ 24/10/2022
Αριθ. Πρωτ.: 556

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΞΑΝΘΗΣ - Α/Α 556

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α. του άρθρου 66 του Ν. 4270/14 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143Α/2014) όπως ισχύει και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (ΦΕΚ 145Α/2016) όπως ισχύει (ΥΠΟΙΚ 2/100018/0026/30-12-2016)

β.

γ. του άρθρου 203 παρ.1 του Ν.4555/18 (ΦΕΚ 133Α/2018)

2. Τις με αριθμό 893 (αρ.πρωτ.25281/28-9-20) & 894 (με αρ.πρωτ.25284/28-9-20) αποφάσεις του Δημάρχου Ξάνθης περί ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβασης της συγκεκριμένης αρμοδιότητας (άρθρο 87 παρ. 1 & 3 Ν. 3463/06 και άρθρο 59 παρ. 1, 2, 6 & 7 Ν. 3852/10, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει)

3. Το υπ΄αριθμ. 26729/21-10-2022 τεκμηριωμένο αίτημα απο "ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ" περί της αναγκαιότητας για "Μετακίνηση του Δημοτικού Συμβούλου, Καμαρίδη Ιπποκράτη του Δημητρίου, στην Αθήνα από 24.10.2022 έως 25.10.2022, σύμφωνα με την υπ'αριθ. 26720/21.10.2022 Αναφορά του Γραφείου Μητρώων & Διαδικασιών Προσωπικού του Δήμου Ξάνθης και της υπ' αριθ. 26727/21.10.2022 εισήγησης του Αντιδημάρχου Εμμανουήλ Φανουράκη προς την Οικονομική Επιτροπή.

4. Το γεγονός ότι, το ποσό της δεσμευόμενης, με την παρούσα, πίστωσης είναι εντός του εγκεκριμένου ποσοστού διάθεσης.

Αποφασίζουμε

Εγκρίνουμε την δαπάνη και διαθετουμε πίστωση ύψους τριακόσια ογδόντα Ευρώ (380,00 €) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων των παρακάτω KAE του οικονομικού έτους 2022 για την Μετακίνηση του Δημοτικού Συμβούλου, Καμαρίδη Ιπποκράτη του Δημητρίου, στην Αθήνα από 24.10.2022 έως 25.10.2022, σύμφωνα με την υπ'αριθ. 26720/21.10.2022 Αναφορά του Γραφείου Μητρώων & Διαδικασιών Προσωπικού του Δήμου Ξάνθης και της υπ' αριθ. 26727/21.10.2022 εισήγησης του Αντιδημάρχου Εμμανουήλ Φανουράκη προς την Οικονομική Επιτροπή.

Κωδικός – Αιτιολογία: 00.6421 - Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών

Εγκεκριμμένος Π/Υ: 12.500,00
Διαμορφωμένος: 17.500,00
Διατεθέντα: 14.268,21
Διά της παρούσης: 380,00
Υπόλοιπο: 2.851,79
Σύνολο: 380,00

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ

Ελέγχθηκε και βεβαιώνεται ότι: α) η ανωτέρω δαπάνη συνολικού ύψους τριακόσια ογδόντα Ευρώ (380,00 €) είναι εντός του διαθέσιμου ποσοστού της πίστωσης των λογαριασμών:

00.6421 σύμφωνα με τα υπόλοιπα του παραπάνω πίνακα και β) η συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ.1 α του άρθ.4 του πδ 80/2016.

Καταχωρήθηκε με α/α 556 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών

Πληρωμής της Υπηρεσίας μας με AA Βεβ:584

Η Αν.Προϊσταμένη Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών

ΤΖΑΝΟΓΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
  • Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
  • ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Ι. ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ
-Εισαγγελέας; Γιατί αντιπολίτευση δεν υπάρχει ούτε στο Δήμο Ξάνθης, ούτε στη ΔΕΥΑΞ!!!

Δεν υπάρχουν σχόλια

Δημοσίευση σχολίου