Παναγιωτόπουλος: Θα καταβληθεί εφάπαξ το χρηματικό ποσό που είχε παρακρατηθεί από τους συνταξιούχους στρατιωτικούς

Δεν υπάρχουν σχόλια

 


Ποιο χρηματικό ποσό αναλογεί στους δικαιούχους σύμφωνα με σχετική απάντηση που έδωσε στη Βουλή ο υπουργός Εθνικής Άμυνας.

Στις παρακρατήσεις επί εισπραττόμενων ποσών «εφάπαξ» στους συνταξιούχους στρατιωτικούς αναφέρθηκε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος, απαντώντας σε σχετική ερώτηση που είχε καταθέσει ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος, με θέμα «Ανάγκη για την απόδοση στους δικαιούχους συνταξιούχους στρατιωτικούς ποσών από παρακρατήσεις επί εισπραττόμενων ποσών «εφάπαξ» οι οποίες κρίθηκαν από το Συμβούλιο της Επικρατείας ως παράνομες».

Ειδικότερα, ο υπουργός αναφέρει πως: «οι μισθολογικές διατάξεις του άρθρου 86 του ν.4307/14 αντικατέστησαν, αναδρομικά από την 01-08-2012, τα μισθολογικά στοιχεία, δηλαδή τους συντελεστές βασικών μισθών και επιδόματα, των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας και με ΚΥΑ, υπό στοιχεία αριθμ. οικ 2/88371/ΔΕΠ/17-11-14 (Β΄3093), ρυθμίστηκε το ζήτημα της καταβολής των αναπροσαρμοσμένων τους αποδοχών και συντάξεων».

Και προσθέτει: «Η μισθολογική αποκατάσταση που επήλθε βάσει των οριζόμενων στις διατάξεις του άρθρου 86 του ν.4307/14 είχε ως συνέπεια τα εφάπαξ βοηθήματα να υπολογίζονται και να χορηγούνται βάσει των αναπροσαρμοσμένων αποδοχών του ν.4307/2014. Με τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν.4575/2018 (Α΄192) προβλέπεται η καταβολή εφάπαξ χρηματικού ποσού προς τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής και για όσο χρόνο αυτά ήταν εν ενεργεία κατά το χρονικό διάστημα από την 01-08-2012 έως και την 31-12-2016».

Το χρηματικό ποσό για τους δικαιούχους

Κατά τον υπουργό Άμυνας, «το υπόψη χρηματικό ποσό αντιστοιχεί στη διαφορά μεταξύ των μηνιαίων αποδοχών που θα δικαιούνταν να λάβουν τα εν λόγω στελέχη με βάση τις ισχύουσες κατά την 31-07-2012 μισθολογικές διατάξεις και των μηνιαίων αποδοχών που πράγματι τους κατεβλήθησαν, με βάση το άρθρο 86 του ν.4307/2014». Αναφορικά με τις ρυθμίσεις του άρθρου 10 του ν.4575/2018, ο Ν. Παναγιωτόπουλος εξήγησε ότι «το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους γνωρίζει, με το Αρ. Πρωτ.2/6308/ΔΕΠ-2/6296/ΔΕΠ/30-01-2019/Υ.Θ./Γ.Λ.Κ./Διεύθυνση Εισοδηματικής Πολιτικής/Τμήμα Δ΄ έγγραφό του, ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 10 του ν.4575/2018, οι διατάξεις του εν λόγω άρθρου δεν επηρεάζουν τις αποδοχές των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, οι οποίες έχουν ληφθεί υπόψη για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 155 του ν.4472/2018 (νόμος νέου μισθολογίου με εφαρμογή από την 01.01.2017), δηλαδή τις αποδοχές τους, όπως αυτές είχαν διαμορφωθεί κατά την 31.12.2016, βάσει των διατάξεων του άρθρου 86 του ν.4307/2014. Συνάγεται ότι δεν είναι δυνατή (βάσει του άρθρου 10 του ν.4575/18) η εκ νέου έκδοση φύλλων διακοπής μισθοδοσίας, για όσα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας αποστρατεύθηκαν κατά το χρονικό διάστημα από την 01-08-2012 έως την 31-12-2016, καθόσον με τις προαναφερόμενες διατάξεις δεν επήλθε αναδρομική αναπροσαρμογή του ύψους των αποδοχών τους για το εν λόγω διάστημα».

Έκτακτη εφάπαξ παροχή και όχι μηνιαίες αποδοχές

«Το χρηματικό ποσό του άρθρου 10 του ν.4575/18 ως έκτακτη εφάπαξ παροχή δεν εμπίπτει στην έννοια των πάσης φύσεως μηνιαίων αποδοχών, πρόσθετων αμοιβών ή απολαβών των ανωτέρω κατηγοριών προσωπικού. Προκύπτει ότι δε δικαιώνεται η χορήγηση συμπληρωματικού εφάπαξ βοηθήματος στα στελέχη που αποστρατεύτηκαν από την 01-08-2012 έως την 31-12-2016, καθόσον με τις διατάξεις του ν.4575/2018 δεν αναπροσαρμόστηκαν οι αποδοχές τους, όπως αυτές είχαν διαμορφωθεί κατά την 31-12-2016, βάσει των διατάξεων του άρθρου 86 του ν.4307/2014, και συνεπώς τα Μετοχικά Ταμεία των Ενόπλων Δυνάμεων εφαρμόζουν το ισχύον θεσμικό πλαίσιο» καταλήγει ο κ. Παναγιωτόπουλος.

Δεν υπάρχουν σχόλια

Δημοσίευση σχολίου