Με 9 θέματα ημερήσιας διάταξης συνεδριάζει σήμερα η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Αβδήρων

Δεν υπάρχουν σχόλια

Σε δημόσια τακτική συνεδρίαση συνέρχεται η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αβδήρων, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Πνευματικού Κέντρου Γενισέας στις 19 Οκτωβρίου 2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 μ.μ. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α΄/7.6.2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ.Α΄/19-07-2018) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Καθορισμός ΤΑΠ (Τέλος Ακίνητης Περιουσίας) και συντελεστών του τέλους καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Αβδήρων για το έτος 2023 (εισηγητής: Δήμαρχος).
  2. Σύνταξη σχεδίου του Ετησίου Προγράμματος Δράσης του Δήμου έτους 2023 (εισηγητές: Δήμαρχος & Κεμανετζής Παναγιώτης, Προϊστάμενος Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Διαφάνειας).
  3. Σύνταξη σχεδίου προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2023 (εισηγητές: Δήμαρχος & Τσάκου Αρχοντία, Προϊσταμένη Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών).
  4. Έγκριση διενέργειας του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού και των τεχνικών προδιαγραφών της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Κέντρου Υποστήριξης & Κοινωνικής Φροντίδας Βρεφικής – Παιδικής & Τρίτης ηλικίας και της παροχής γάλακτος για το δικαιούχο προσωπικό του Δήμου Αβδήρων» για τα έτη 2023 -2024 και καθορισμός των όρων της διακήρυξης (εισηγητής: Δήμαρχος).
  5. Καθορισμός όρων πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικών εκτάσεων (αγροτικών) του Δήμου Αβδήρων (εισηγητής: Δήμαρχος).
  6. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου ως συνδιοργανωτής σε αθλητική εκδήλωση με τον Αθλητικό Σύλλογο Δρομέων Ξάνθης «XANTHIRUNNERS» και εξειδίκευση πίστωσης (εισηγητής: Δήμαρχος).
  7. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου ως συνδιοργανωτής σε αθλητική εκδήλωση με τον Γυμναστικό Σύνδεσμο «O ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ» και εξειδίκευση πίστωσης (εισηγητής: Δήμαρχος).
  8. Σύνταξη σχεδίου 11ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού 2022 (εισηγητής: Δήμαρχος) (εισηγήτρια: Τσάκου Αρχοντία, Προϊσταμένη Τμήματος Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών).
  9. Εξειδίκευση πιστώσεων ΚΑ εξόδων εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό του Δήμου Αβδήρων οικονομικού έτους 2022 (εισηγητής: Δήμαρχος).

Δεν υπάρχουν σχόλια

Δημοσίευση σχολίου