Δημοτικό Συμβούλιο, Οικονομική Επιτροπή και Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Δήμου Αβδήρων, συνεδριάζουν τη Δευτέρα 17 Οκτωβρίου

Δεν υπάρχουν σχόλια

 

Δημοτικό Συμβούλιο

Σε δημόσια τακτική συνεδρίαση συνέρχεται το Δημοτικό Συμβούλιο Αβδήρων, που θα γίνει στο κτίριο του Μουσείου Λαογραφικών Ενδυμασιών των Βαλκανικών Χωρών στη Γενισέα του Δήμου Αβδήρων στις 17 Οκτωβρίου 2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:30 σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 163 του Ν. 3463/2006 και του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 και για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Έγκριση του ετήσιου τεχνικού προγράμματος του Δήμου για το έτος 2023 (εισηγητές: Τσιτιρίδης Γεώργιος, Δήμαρχος & Κεμανετζής Παναγιώτης, Προϊστάμενος Προγραμματισμού, Οργάνωσης Πληροφορικής & Διαφάνειας).
 2. Εξέταση αιτήματος διαγραφής από θέση στην λαϊκή αγορά ΑΒΔΗΡΩΝ και επικαιροποίηση πίνακα θέσεων (εισηγητής: Κασσέρης Κωνσταντίνος, Αντιδήμαρχος).
 3. Έγκριση κανονισμού λειτουργίας μουσικής – μουσικών οργάνων καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος του Δήμου Αβδήρων – Κατάργηση της υπ’ αριθ. 151/2013 προγενέστερης απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου (εισηγητής: Δήμαρχος).
 4. Έγκριση έκθεσης 3ου τριμήνου του έτους 2022, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού (01.07.2022 έως και 30.09.2022) (εισηγητής: Δήμαρχος).
 5. Συμπληρωματική κατανομή επιχορήγησης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2022, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων του Δήμου Αβδήρων στα ΝΠΔΔ του Δήμου: α) «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αβδήρων», β) «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αβδήρων» και γ) στα «Μειονοτικά Σχολεία» (εισηγητής: Δήμαρχος).
 6. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου σε Ενεργειακές Κοινότητες (εισηγητής: Δήμαρχος).
 7. Διενέργεια πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικών εκτάσεων (αγροτικών) του Δήμου Αβδήρων (εισηγητής: Δήμαρχος).
 8. Έγκριση δωρεάν παραχώρησης της χρήσης ακινήτου – κτίριο Παιδικού Σταθμού Κουτσού του Δήμου Αβδήρων στον Πολιτιστικό Μορφωτικό Οικολογικό Περιβαλλοντικό Σύλλογο Κουτσού «ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» (εισηγητής: Δήμαρχος).
 9. Έγκριση 10ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού και του τεχνικού προγράμματος του Δήμου Αβδήρων οικονομικού έτους 2022 (εισηγητής: Κεμανετζής Παναγιώτης, Προϊστάμενος Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Διαφάνειας).

Οικονομική Επιτροπή

Σε δημόσια τακτική συνεδρίαση συνέρχεται η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Αβδήρων, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Πνευματικού Κέντρου Γενισέας στις 17 Οκτωβρίου 2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 μ.μ. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α΄/7.6.2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ.Α΄/19-07-2018) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 • Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο: «Επεμβάσεις Βελτίωσης του Αγροτικού Οδικού Δικτύου Δήμου Αβδήρων» προϋπολογισμού 770.000,00 € (εισηγητής: Χωλίδης Στυλιανός, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Αβδήρων).
 • Έγκριση πρακτικού 2 εξέτασης δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου του ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: «Ολοκληρωμένη ενεργειακή αναβάθμιση Γυμνασίου-Λυκείου Αβδήρων» προϋπολογισμού 756.141,87 € (με ΦΠΑ) (εισηγητής: Χωλίδης Στυλιανός, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Αβδήρων).
 • Έγκρισης Ένταξης στο “Αντώνης Τρίτσης” 5ου Υποέργου με τίτλο: «Υπηρεσίες Βασικού Μελετητή ως Τεχνικού Σύμβουλου – Μελετητή για την εκτέλεση του έργου “Διευθέτηση δύο υδατορεμάτων στον οικισμό Λευκόπετρας”» προϋπ/σμού: 8.985,83 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) (εισηγητής: Χωλίδης Στυλιανός, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Αβδήρων).
 • Σύνταξη τριμηνιαίας έκθεσης του έτους 2022 (01.07.2022 έως και 30.09.2022) για την εκτέλεση του προϋπολογισμού (εισηγήτρια: Τσάκου Αρχοντία, Προϊσταμένη Τμήματος Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών).
 • Τροποποίηση των συμβάσεων με αρ. πρωτ. 1227/1.2.2022 και 1479/7.2.2022 που αφορούν την “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΔΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ” (εισηγητής: Δήμαρχος).
 • Εξώδικος συμβιβασμός και κατάργηση της δίκης, χωρίς την εκδίκαση της υποθέσεως σε β’ βαθμό διαδικασίας (δηλαδή ενώπιον Εφετείου). Οφειλή στον Τοπικό Οργανισμό Εγγείων Βελτιώσεων Θαλασσιάς (Ν.Π.Ι.Δ.), που εδρεύει στη Θαλασσιά Ξάνθης (εισηγητής: Μαυρομάτης Δημήτριος, Νομικός Σύμβουλος του Δήμου).
 • Σύνταξη σχεδίου 10ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού 2022 (εισηγητής: Δήμαρχος).
 • Υποβολή αίτησης επέκτασης/επιμήκυνσης διάρκειας επιχορήγησης στο «Πρόγραμμα επιχορήγησης για την απασχόληση 8.500 μακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 55-67 ετών» (εισηγητής: Δήμαρχος).
 • Καθορισμός ειδικοτήτων για την υποβολή αιτήματος του Δήμου Αβδήρων στον Β΄ Κύκλο Κινητικότητας 2022 (εισηγητής: Δήμαρχος).

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Σε δημόσια τακτική συνεδρίαση συνέρχεται η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Δήμου Αβδήρων, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Πνευματικού Κέντρου Γενισέας στις 17 Οκτωβρίου 2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α΄/7.6.2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ.Α΄/19-07-2018) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

 • Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την έγκριση σχεδίου κανονισμού λειτουργίας μουσικής – μουσικών οργάνων καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος του Δήμου Αβδήρων – Κατάργηση της υπ’ αριθ. 151/2013 προγενέστερης απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου (εισηγητής: Δήμαρχος).
 • Έγκριση κοπής δέντρων στα Νεκροταφεία Πετεινού (εισηγητής: Ελευθεριάδης Απόστολος, Προϊστάμενος Τμήματος Περιβάλλοντος & Καθαριότητας).


Δεν υπάρχουν σχόλια

Δημοσίευση σχολίου