Σφαγεία: Τι ισχύει με τα μικρής δυναμικότητας των ορεινών περιοχών

Δεν υπάρχουν σχόλια


Οι όροι, οι προϋποθέσεις έγκρισης και λειτουργίας σφαγείων

Τις ελάχιστες απαιτήσεις για την έγκριση σφαγείων μικρής δυναμικότητας, τα οποία λειτουργούν σε ορεινές περιοχές, καθορίζει σχετική απόφαση του ΥπΑΑΤ.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την απόφαση, καθορίζονται συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή της ευρωπαϊκής νομοθεσίας, σχετικά με τον καθορισμό των όρων, των προϋποθέσεων και των διαδικασιών για την έγκριση σφαγείων μικρής δυναμικότητας, τα οποία βρίσκονται σε ορεινές περιοχές, χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η επίτευξη των στόχων της ενωσιακής και της εθνικής νομοθεσίας, όσον αφορά την ευζωία και την ταυτοποίηση των ζώων, την δημόσια υγεία, την υγιεινή των τροφίμων και τη διαδικασία ιχνηλασιμότητας των τελικών προϊόντων.

  •   Όροι και προϋποθέσεις
  • Τα σφαγεία μικρής δυναμικότητας, εγκρίνονται εφόσον πληρούν τις ακόλουθες απαιτήσεις:

α) Διαθέτουν στεγασμένο χώρο υποδοχής ή/και διαμονής των προς σφαγή ζώων, διευθετημένο έτσι ώστε να ικανοποιούνται τα επιδημιολογικά κριτήρια καθώς και τα κριτήρια της προστασίας των ζώων. Η απαίτηση ύπαρξης στεγασμένου χώρου σταβλισμού δεν είναι υποχρεωτική, εφόσον οι αποστάσεις μεταξύ των εκμεταλλεύσεων προέλευσης των ζώων και του σφαγείου μικρής δυναμικότητας δεν υπερβαίνουν τα διοικητικά όρια του συγκεκριμένου Δήμου ή τα πενήντα (50) χιλιόμετρα και τα ζώα σφάζονται αμέσως μετά την άφιξή τους στο σφαγείο χωρίς περαιτέρω αναμονή.

β) Ο προ σφαγής έλεγχος, οι έλεγχοι ταυτοποίησης και οι έλεγχοι αναφορικά με την προστασία των ζώων λαμβάνουν χώρα στο σφαγείο αμέσως μετά την εκφόρτωσή τους, εφόσον δεν υπάρχουν στεγασμένοι χώροι σταβλισμού.

γ) Διαθέτουν, τουλάχιστον, είτε δύο ξεχωριστές αίθουσες, είτε μια μεγάλη αίθουσα, σαφώς διαχωρισμένη σε δύο ζώνες, «την καθαρή» και την «ακάθαρτη» ζώνη, όπου πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενες για κάθε ζώνη εργασίες. Εφόσον υπάρχει μία μόνο αίθουσα, επιτρέπεται σε αυτή να πραγματοποιούνται όλες οι εργασίες, με την προϋπόθεση ότι αυτές εκτελούνται διαδοχικά και με χρονικό διαχωρισμό ικανό για τη διενέργεια της απαιτούμενης καθαριότητας και απολύμανσης του χώρου.

δ) Η διαχείριση προϊόντων, όπως κεφάλια, έντερα, στόμαχοι και πόδια, πρέπει να πραγματοποιείται είτε σε ξεχωριστή αίθουσα είτε, εφόσον δεν υπάρχει ξεχωριστή αίθουσα, στην ίδια αίθουσα στην οποία διενεργούνται οι λοιπές εργασίες, με την προϋπόθεση ότι υφίσταται χρονικός διαχωρισμός μεταξύ τους, κατά τη διάρκεια του οποίου διενεργείται η απαιτούμενη καθαριότητα και απολύμανση του χώρου. Σε αντίθετη περίπτωση, τα προϊόντα αυτά χαρακτηρίζονται ως ζωικά υποπροϊόντα.

ε) Διαθέτουν:

  • τον απαραίτητο εξοπλισμό, ανάλογα κατάλληλο για κάθε ζωικό είδος, για την αναισθητοποίηση των προς σφαγή ζώων,
  • τουλάχιστον, μία ποδοκίνητη ή με φωτοκύτταρο ή ανάλογη εγκατάσταση για το πλύσιμο των χεριών με ζεστό και κρύο νερό, δύο αποστειρωτήρες εργαλείων κοπής που επιτυγχάνουν ελάχιστη θερμοκρασία 82o  C ή εναλλακτικό σύστημα με ισοδύναμο αποτέλεσμα, τόσο στην αίθουσα καθαρής περιοχής όσο και στην αίθουσα ακάθαρτης περιοχής καθώς και ικανό αριθμό μαχαιριών κοπής,
  • έναν ψυκτικό θάλαμο για τα τελικά προϊόντα. Εφόσον αυτό δεν είναι δυνατό, τα τελικά προϊόντα απομακρύνονται αμέσως μετά την υγειονομική επισήμανσή τους, με φορτηγά ψυγεία τα οποία εξασφαλίζουν θερμοκρασία όχι μεγαλύτερη των 3° C για τα εντόσθια και των 7° C για τα σφάγια. Η ιχνηλασιμότητα εξασφαλίζεται για όλα τα προϊόντα,
  • έναν ψυκτικό θάλαμο που κλειδώνει, για τη δέσμευση των υπόπτων σφάγιων, μέχρι την έκδοση ευνοϊκών εργαστηριακών αποτελεσμάτων για τις μεταδοτικές σπογγώδεις εγκεφαλοπάθειες και την τριχινίαση,
  • τουλάχιστον μία τουαλέτα για το προσωπικό με προθάλαμο και νιπτήρα για το πλύσιμο των χεριών, καθώς και μία αίθουσα (αποδυτήρια), στην οποία υπάρχουν ατομικά ερμάρια, διαφορετικού χρώματος για τη φύλαξη του ρουχισμού εργασίας και διαφορετικού χρώματος για τη φύλαξη του ρουχισμού εξόδου,
  • αίθουσα ή γραφείο που κλειδώνει, το οποίο διαθέτει τηλέφωνο και σύνδεση στο διαδίκτυο και χρησιμοποιείται από τον επίσημο κτηνίατρο, που είναι υπεύθυνος για την επίβλεψη και τον έλεγχο του κρέατος. Αν αυτό δεν είναι δυνατόν τα κτηνιατρικά αρχεία και οι σφραγίδες επισήμανσης φυλάσσονται αποκλειστικά στην έδρα της αρμόδιας κτηνιατρικής υπηρεσίας,
  • στεγανό φρεάτιο συλλογής των υγρών λυμάτων.

στ) Τα ζωικά υποπροϊόντα, τα οποία δεν προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση, συλλέγονται και διαχειρίζονται. Απαιτείται η ύπαρξη ειδικών δοχείων για τη συλλογή των υποπροϊόντων και των τριών κατηγοριών υλικών των άρθρων 8, 9 και 10 του ίδιου ως άνω κανονισμού. Η χρήση ενός μόνο δοχείου επιτρέπεται με την προϋπόθεση ότι όλα τα συλλεγόμενα υποπροϊόντα κατατάσσονται στην κατηγορία υψηλότερου κινδύνου.

ζ) Ο καθαρισμός και η απολύμανση των οχημάτων μεταφοράς λαμβάνει χώρα εντός των εγκαταστάσεων του σφαγείου, σε ειδικά για τον σκοπό αυτό διαμορφωμένο χώρο. Αν αυτό δεν είναι εφικτό, ο καθαρισμός και η απολύμανση των οχημάτων μεταφοράς μπορεί να λαμβάνει χώρα εκτός των εγκαταστάσεων του σφαγείου, με την προϋπόθεση ότι τηρούνται όλα τα μέτρα βιοασφάλειας κατά την μετακίνηση και ότι η μονάδα καθαρισμού και απολύμανσης εκδίδει πιστοποιητικό απολύμανσης και καθαρισμού.

η) Οι υπεύθυνοι των σφαγείων μικρής δυναμικότητας εφαρμόζουν σύστημα αυτοελέγχου βάση των αρχών του HACCP. Κατά την εφαρμογή των αρχών του HACCP απαιτείται η διεξαγωγή μικροβιολογικών αναλύσεων με συχνότητα προσαρμοσμένη στη δυναμικότητα της επιχείρησης και η τήρηση αρχείων που τεκμηριώνουν την εφαρμογή των προαπαιτούμενων προγραμμάτων, προσαρμοσμένη στο μέγεθος του σφαγείου και στις εφαρμοζόμενες διαδικασίες. 

Δεν υπάρχουν σχόλια

Δημοσίευση σχολίου