Με 6 θέματα ημερήσιας διάταξης συνεδριάζει σήμερα η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Ξάνθης

Δεν υπάρχουν σχόλια


Στις 14 Σεπτεμβρίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:30,
συνέρχεται σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Ξάνθης, στο Δημαρχιακό Κατάστημα (Πλατεία Δημοκρατίας), προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης και να ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18:

  1. Κατάρτιση των όρων της πρόσκλησης έναρξης διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την επιλογή αναδόχου  κατασκευής του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΑΣ ΚΙΜΜΕΡΙΩΝ» (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Ιωάννης Ζερενίδης).
  2. Έγκριση φακέλου του έργου, επιλογή διαδικασίας, ορισμός κριτηρίων ανάθεσης για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ‘Κ.ΜΠΕΝΗΣ’» (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Ιωάννης Ζερενίδης).
  3. Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού για την επιλογή τού αναδόχου εκτέλεσης τού έργου: «Αποκαταστάσεις υποδομών δημοτικής ενότητας Σταυρούπολης Δήμου Ξάνθης» υποέργο Α΄: «Αποκατάσταση υποδομών στους οικισμού Δαφνώνα, Νεοχωρίου & Μ. Εύμοιρο» (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Ιωάννης Ζερενίδης).
  4. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο, για την έγκριση 10ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού, έτους 2022 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης).
  5. Υποβολή αιτήματος στον ΟΑΕΔ, για συμμετοχή στο πρόγραμμα μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55—67, καθορισμός αριθμού ατόμων και ειδικοτήτων, έγκριση του ενδεικτικού προϋπολογισμού και εξουσιοδότηση Δημάρχου Ξάνθης (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης).
  6. Έγκριση νομικής υποστήριξης και κάλυψη εξόδων εκπροσώπησης (συντάκτρια Ξανθή Γκαϊτατζή).

Δεν υπάρχουν σχόλια

Δημοσίευση σχολίου