Ιδιωτικό χρέος: Έρχεται διπλός «Τειρεσίας» για οφειλές σε Δημόσιο και Τράπεζες

Δεν υπάρχουν σχόλια


Στην σύσταση κρατικού «Τειρεσία», με τη μορφή ανεξάρτητης Αρχής Πιστοληπτικής Αξιολόγησης, που θα καταγράφει όλες τις οφειλές που έχουν τα νοικοκυριά και επιχειρήσεις προς το Δημόσιο, με στόχο να σχηματίζεται ξεκάθαρη εικόνα για το πιστοληπτικό προφίλ τους και να μπει φρένο στη δημιουργία μίας νέας γενιάς ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προχωρά με νομοσχέδιο που κατέθεσε στη Βουλή το υπουργείο Οικονομικών.

Η αρχή θα σκανάρει όλα τα οικονομικά δεδομένα φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων από οφειλές προς την εφορία, τα ασφαλιστικά ταμεία, τις ΔΕΚΟ, ακόμα και τους φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης προκειμένου να υπάρξει πλήρης καταγραφή της συναλλακτικής τους συμπεριφοράς, σύμφωνα με το imerisia.gr.

  • Το πιστοληπτικό προφίλ

Στη συνέχεια θα αξιολογεί βάσει ενός συστήματος βαθμολόγησης εάν διαθέτουν το πιστοληπτικό προφίλ για ρυθμίσεις οφειλών, τη λήψη δανείων, τη συμμετοχή σε διαγωνισμούς του Δημοσίου για την ανάληψη έργων ή ακόμα και την παροχή κρατικών εγγυήσεων στο πλαίσιο υλοποιήσεως χρηματοδοτούμενων από το Δημόσιο ή συγχρηματοδοτούμενων από την Ε.Ε. ή άλλο διεθνή οργανισμό προγραμμάτων. Περαιτέρω το σύστημα αξιολόγησης θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και από ιδιωτικούς φορείς, όπως τράπεζες, εταιρείες διαχειρίσεως κόκκινων δανείων, αλλά και άλλες επιχειρήσεις του λιανεμπορίου, προκειμένου να χορηγήσουν δάνεια, να ρυθμίσουν οφειλές ή να δώσουν πίστωση για την αγορά ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας.

Στόχος, σύμφωνα με την κυβέρνηση, είναι η μείωση του υπέρογκου ιδιωτικού χρέους και η πρόληψη του φαινομένου της υπερχρέωσης τόσο νοικοκυριών όσο και επιχειρήσεων.

  • Παροχή δεδομένων
  • Τα βασικά σημεία του νομοσχεδίου προβλέπουν ότι:

Οι φορείς του δημόσιου τομέα παρέχουν στην Αρχή, σε ηλεκτρονική μορφή, και επικαιροποιούν ανά μήνα, τα δεδομένα οικονομικής συμπεριφοράς που τηρούνται στα αρχεία τους για τους οφειλέτες τους, για το χρονικό διάστημα των τελευταίων 24 μηνών.

Στα «δεδομένα οικονομικής συμπεριφοράς» που θα τηρούνται θα είναι τόσο οι ληξιπρόθεσμες όσο και μη ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο.

Μεταξύ των δεδομένων που συλλέγονται από το Σύστημα περιλαμβάνονται, ιδίως: πληροφορίες σχετικά με την οφειλή, στις οποίες περιλαμβάνονται: γα) στοιχεία εξατομίκευσης της οφειλής, όπως ο αριθμός ταμειακής βεβαίωσης ή ο αριθμός σύμβασης, γβ) η φύση της οφειλής, γγ) οι βασικοί όροι της οφειλής, όπως το αρχικό και το τρέχον ύψος της, κατά κεφάλαιο, προσαυξήσεις και πρόστιμα, η διάρκεια αποπληρωμής, το επιτόκιο και οι μεταβολές τους, γδ) οι εμπράγματες και ενοχικές εξασφαλίσεις της οφειλής και η αποτίμησή τους, γε) οι καταβολές που πραγματοποιήθηκαν, ο χρόνος των καταβολών και το τρέχον υπόλοιπο της οφειλής, γστ) ρυθμίσεις της οφειλής, γζ) μεταβολές στο πρόσωπο του οφειλέτη λόγω καθολικής ή ειδικής διαδοχής, γη) πληροφορίες για την πορεία δικαστικών διενέξεων μεταξύ οφειλέτη και πιστωτών, μέτρα διοικητικής ή αναγκαστικής εκτέλεσης που λήφθηκαν, καθώς και για την πορεία της δικαστικής προσβολής τους, την άσκηση ποινικής δίωξης ή την ποινική καταδίκη λόγω μη καταβολής της οφειλής, αν η μη καταβολή της συνιστά αξιόποινη πράξη – πληροφορίες σχετικά με τις οφειλές των φορέων του δημοσίου τομέα προς το υποκείμενο των δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς, στις οποίες περιλαμβάνονται το είδος της οφειλής, το ποσό της οφειλής και ο οφειλέτης φορέας του δημοσίου τομέα, -πληροφορίες σχετικά με πτώχευση του οφειλέτη, φορολογικά δεδομένα και, συγκεκριμένα, στοιχεία εισοδήματος και περιουσιακής κατάστασης.

Η πιστοληπτική βαθμολόγηση για φυσικά και νομικά πρόσωπα παράγεται από το Σύστημα μέσω της επεξεργασίας, με αυτοματοποιημένη διαδικασία, των δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς που αντλούνται από τους φορείς του δημόσιου τομέα ,με τη χρήση αλγορίθμων.


Δεν υπάρχουν σχόλια

Δημοσίευση σχολίου