Πιο ελκυστικά τα φορο-κίνητρα για συγχωνεύσεις μικρομεσαίων και ελεύθερων επαγγελματιών

Δεν υπάρχουν σχόλια


Μείωση κατά 30% του φορολογικού συντελεστή για 5 χρόνια αντί για 3 χρόνια θα προβλέπει το νομοσχέδιο που θα κατατεθεί στη Βουλή

Με λίφτινγκ στα φοροκίνητρα θα κατατεθεί στη Βουλή το επόμενο διάστημα το νομοσχέδιο που διευκολύνει τις συγχωνεύσεις μικρομεσαίων επιχειρήσεων αλλά και ελεύθερων επαγγελματιών όπως δικηγόρων, λογιστών, αρχιτεκτόνων, μηχανικών.

Τα κίνητρα αφορούν άμεσα στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και, συγκεκριμένα, για την περίπτωση των μετασχηματισμών, στις μεσαίες επιχειρήσεις που απασχολούν μέχρι 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει το ποσό των 50.000.000 ευρώ. Για την περίπτωση των συνεργασιών αφορά στις μικρές επιχειρήσεις που απασχολούν 50 εργαζομένους και ο ετήσιος κύκλος εργασιών των οποίων δεν υπερβαίνει το ποσό των 10.000.000 ευρώ.

Όπως αναφέρεται στο Πρόγραμμα Σταθερότητας το οποίο υπέβαλλε το υπουργείο Οικονομικών στην Κομισιόν τα βασικά φορολογικά κίνητρα για τις συγχωνεύσεις μικρομεσαίων προβλέπουν:

Απαλλαγή κατά 30% από το φόρο εισοδήματος για 5 χρόνια, τόσο για μετασχηματισμούς εταιρειών όσο και για περιπτώσεις συνεργασίας προσώπων (π.χ. αυτοαπασχολούμενων).

Απαλλαγή κατά 30% από το φόρο εισοδήματος νομικών προσώπων για 5 χρόνια σε περίπτωση μετατροπής ή συγχώνευσης.

Απαλλαγή της νέας εταιρείας από το φόρο εισοδήματος νομικών προσώπων που προκύπτει από την υπεραξία της μεταβίβασης περιουσιακών στοιχείων σε τρίτους μετά τη συγχώνευση υπό ορισμένες προϋποθέσεις.

Έκπτωση των δαπανών που πραγματοποιήθηκαν για την απόκτηση τίτλων σε περίπτωση εξαγοράς εταιρείας.

Δυνατότητα μεταφοράς ζημιών.

  Όπως αναφέρεται στο Πρόγραμμα Σταθερότητας οι νέες διατάξεις θα έχει ψηφιστεί μέχρι το τέλος του δεύτερου τριμήνου του 2022. Οι νέες ρυθμίσεις προβλέπουν μεταξύ άλλων τα εξής:

Στην περίπτωση μετασχηματισμού επιχειρήσεων, στη νέα εταιρεία παρέχεται το κίνητρο της απαλλαγής από την καταβολή φόρου εισοδήματος επί των πραγματοποιούμενων προ φόρου κερδών που προκύπτουν, με βάση τη φορολογική νομοθεσία, κατά 30%, εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) ο συνολικός μέσος κύκλος εργασιών των μετασχηματιζόμενων επιχειρήσεων, λαμβάνοντας υπόψη την προηγούμενη τριετία, είναι τουλάχιστον ίσος με 150% του κύκλου εργασιών της επιχείρησης με τον μεγαλύτερο μεταξύ των μετασχηματιζόμενων επιχειρήσεων μέσο κύκλο εργασιών της τελευταίας τριετίας, και

β) ο κύκλος εργασιών της νέας εταιρείας, δηλαδή, το άθροισμα του κύκλου εργασιών των τελευταίων εγκεκριμένων και δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων των μετασχηματιζόμενων επιχειρήσεων, αφαιρουμένων των μεταξύ τους συναλλαγών, είναι ίσος ή μεγαλύτερος από το ποσό των 450.000 ευρώ

Στην περίπτωση συνεργασίας προσώπων, παρέχεται το κίνητρο της απαλλαγής από την καταβολή φόρου εισοδήματος για κάθε συνεργαζόμενο πρόσωπο επί των πραγματοποιούμενων προ φόρων κερδών, τα οποία προκύπτουν, με βάση τη φορολογική νομοθεσία, κατά 30%, εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) στην περίπτωση που η συνεργασία πραγματοποιείται δυνάμει της ίδρυσης νέου νομικού προσώπου ή άλλης νομικής οντότητας, καθένα από τα συνεργαζόμενα πρόσωπα εισφέρει στο εταιρικό κεφάλαιο του υπό ίδρυση νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας ποσό ίσο με το 10% τουλάχιστον του εταιρικού του κεφαλαίου και το εταιρικό κεφάλαιο του νέου νομικού προσώπου ή της νέας νομικής οντότητας δεν μπορεί να υπολείπεται του ποσού των 150.000 ευρώ.

β) στην περίπτωση που η συνεργασία πραγματοποιείται δυνάμει σύμβασης ή συμφωνίας με αντικείμενο τη συμβολαιακή γεωργία, καθένας από τους συνεργαζόμενους παραγωγούς εισφέρει ποσότητες προϊόντων ίσες με το 40% τουλάχιστον της συνολικής ποσότητας όμοιων ή παρεμφερών προϊόντων της παραγωγής του.

Στην περίπτωση μετατροπής ατομικής επιχείρησης σε προσωπική εταιρεία (δηλαδή από μπλοκάκι σε ομόρρυθμη ή ετερόρρυθμη ή άλλο νομικό πρόσωπο) ή σε οποιασδήποτε άλλης μορφής εταιρεία ή σε περίπτωση συνένωσης ατομικών επιχειρήσεων με σκοπό τη δημιουργία νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας, παρέχεται στη νέα εταιρεία το κίνητρο της απαλλαγής από την καταβολή φόρου εισοδήματος επί των πραγματοποιούμενων προ φόρου κερδών κατά 30% εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) η ατομική επιχείρηση που μετατρέπεται ή οι συνεργαζόμενες ατομικές έχουν ιδρυθεί τουλάχιστον προ τριετίας από την ημερομηνία της μετατροπής ή της έναρξης της συνεργασίας,

β) η νέα εταιρεία τηρεί λογιστικά αρχεία με το διπλογραφικό σύστημα, και

γ) σε περίπτωση συνένωσης περισσότερων ατομικών επιχειρήσεων, ο κύκλος εργασιών της νέας εταιρείας είναι ίσος ή μεγαλύτερος κατά 150% από τον κύκλο εργασιών της ατομικής επιχείρησης με τον μεγαλύτερο μεταξύ των μετασχηματιζόμενων εταιρειών μέσο κύκλο εργασιών της τελευταίας τριετίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια

Δημοσίευση σχολίου