Συνεδριάζουν την Τετάρτη το Δημοτικό Συμβούλιο και η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αβδήρων

Δεν υπάρχουν σχόλια

  


Δημοτικό Συμβούλιο

 Σε δημόσια τακτική συνεδρίαση συνέρχεται το Δημοτικό Συμβούλιο των Αβδήρων, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Αβδήρων (έδρα Γενισέα) στις 18 Μαΐου 2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 163 του Ν. 3463/2006 και του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 και για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Έγκριση εισόδου-εξόδου οχημάτων της υπό ανέγερση διώροφης Κατοικίας με υπόγειο σε ιδιόκτητο Αγροτεμάχιο, ιδιοκτησίας Τζαμπάζ Εγκή του Χαλήλ στο Αγρόκτημα Φελώνης Δήμου Αβδήρων με την Ασφαλτοστρωμένη Αγροτική Οδό (εισηγητής: Χωλίδης Στυλιανός, Αναπληρωτής Προϊστάμενος τεχνικής υπηρεσίας).

  2. Έγκριση εισόδου-εξόδου οχημάτων της υπό ανέγερση διώροφης Κατοικίας στο υπ’ αριθμ. 1103 Αγροτεμάχιο, ιδιοκτησίας ANDREEVA VERA στο Αγρόκτημα Βελώνης Δήμου Αβδήρων με την Δημοτική (Παραλιακή) Οδό (εισηγητής: Χωλίδης Στυλιανός, Αναπληρωτής Προϊστάμενος τεχνικής υπηρεσίας).

  3. Έγκριση παραχώρησης τμήματος δημοτικής έκτασης με δημοπρασία για την εκπλήρωση των προϋποθέσεων της ΚΥΑ 78157 ΕΞ 2021/30-6-2021 ΚΥΑ «Τροποποίηση της υπ ́ αριθ. 47458 ΕΞ 2020/15-05-2020 (1864 Β ́) Κοινής Υπουργικής Απόφασης περί καθορισμού όρων, προϋποθέσεων, τεχνικών θεμάτων, αναγκαίων λεπτομερειών και διαδικασίας για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης, υδάτινου στοιχείου θάλασσας, λιμνοθάλασσας, μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών, όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπ’ αρ. 56468ΕΞ2020/5-6-2020 (2198 Β), 66404ΕΞ2020/29-06-2020 (2697Β’), 77616ΕΞ2020/16-07-2020 (3072Β ́) και 51872 ΕΞ 2021/28-4-2021 (1798 Β ́) όμοιες (εισηγητής: Μαυρομάτης Δημήτριος, Νομικός Σύμβουλος του Δήμου).

  4. Έγκριση απευθείας παραχώρησης τμήματος αιγιαλού σε όμορη επιχείρηση για την ανάπτυξη ομπρελών και ξαπλώστρων (εισηγητής: Μαυρομάτης Δημήτριος, Νομικός Σύμβουλος του Δήμου).

  5. Έγκριση παραχώρησης δικαιώματος όδευσης αγωγού Μέσης Τάσης από αγροτική οδό (εισηγητής: Μαυρομάτης Δημήτριος, Νομικός Σύμβουλος του Δήμου).

  6. Εξέταση αιτήματος διαγραφής από θέση στην λαϊκή αγορά ΓΕΝΙΣΕΑΣ και επικαιροποίηση πίνακα θέσεων (εισηγητής: Κασσέρης Κωνσταντίνος, Αντιδήμαρχος).

  7. Κατάληψη κοινόχρηστου χώρου για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων στην παραλία Μυρωδάτου (εισηγητής: Κασσέρης Κωνσταντίνος, Αντιδήμαρχος).

  8. Καταγγελία – Αγωγή απόδοσης μισθίου (Δημοτικού Ακινήτου στα Άβδηρα (Κατάστημα Κεντρική Πλατεία) και απόδοση ληξιπρόθεσμων μισθωμάτων – αποζημίωση χρήσης (εισηγήτρια: Ιωακειμίδου Αθηνά, Νομικός Σύμβουλος του Δήμου).

  9. Καταγγελία – Αγωγή απόδοσης μισθίου (δημοτικού Ακινήτου) και απόδοσης ληξιπρόθεσμων μισθωμάτων – αποζημίωση χρήσης) (εισηγήτρια: Ιωακειμίδου Αθηνά, Νομικός Σύμβουλος του Δήμου).

  10. Διοικητική αποβολή κοινόχρηστου χώρου. Καταπάτηση ρυμοτομούμενου τμήματος εμβαδού 205,81 τμ. στον οικισμό Πετεινού (εισηγήτρια: Ιωακειμίδου Αθηνά, Νομικός Σύμβουλος του Δήμου).

  11. Χορήγηση βεβαίωσης για αλλαγή χρήσης ακινήτων σύμφωνα με τους Νόμους περί τακτοποίησης αυθαιρέτων (εισηγήτρια: Ιωακειμίδου Αθηνά, Νομικός Σύμβουλος του Δήμου).

  12. Έγκριση έκθεσης 1ου τριμήνου του έτους 2022, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού (01.01.2022 έως και 31.03.2022) (εισηγήτρια: Τσάκου Αρχοντία, Προϊσταμένη Τμήματος Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών).

  13. Έγκριση 5ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού και του τεχνικού προγράμματος του Δήμου Αβδήρων οικονομικού έτους 2022 (εισηγητής: Κεμανετζής Παναγιώτης, Προϊστάμενος Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Διαφάνειας).

  14. Ένταξη έργου στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα του Δήμου Αβδήρων για την περίοδο 2021-2023 (εισηγητής: Κεμανετζής Παναγιώτης, Προϊστάμενος Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Διαφάνειας).

  15. Έκπτωση από μελλοντικά μισθώματα, των εξόδων σύνταξης φακέλου αδειοδότησης χρήσης νερού γεωτρήσεων, που υφίστανται σε δημοτικά αγροτεμάχια (εισηγητής: Δήμαρχος).

  16. Λήψη απόφασης για την αξιοποίηση του ιαματικού φυσικού πόρου «νερό πηγής Ποταμιάς» (γεώτρηση ΓΠ-1) και των εγκαταστάσεών του από το Δήμο Αβδήρων (εισηγητής: Δήμαρχος).

  17. Άνοιγμα λογαριασμού ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος (εισηγητής: Δήμαρχος).

Οικονομική Επιτροπή

 Την ίδια ημέρα και ώρα 12:00 μ.μ. σε δημόσια τακτική συνεδρίαση συνέρχεται η Οικονομική Επιτροπή, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Αβδήρων (έδρα Γενισέα) στις 18 Μαΐου 2022 ημέρα Τετάρτη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α΄/7.6.2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ.Α΄/19-07-2018) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο: «Ολοκληρωμένη ενεργειακή αναβάθμιση Δημοτικού σχολείου Αβδήρων Δήμου Αβδήρων» προϋπολογισμού 232.711,97€ χωρίς Φ.Π.Α. (εισηγητής: Χωλίδης Στυλιανός, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Αβδήρων).

  2. Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο: «Ολοκληρωμένη ενεργειακή αναβάθμιση Δημοτικού σχολείου Πολυσίτου Δήμου Αβδήρων» προϋπολογισμού 176.146,16€ χωρίς Φ.Π.Α. (εισηγητής: Χωλίδης Στυλιανός, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Αβδήρων).

  3. Έγκριση της αριθ. 36/2022 μελέτης του έργου: «Επέκταση αρδευτικού δικτύου στη Δ.Ε. Σελέρου Δ. Αβδήρων» και υποβολή πρότασης στο πλαίσιο του προγράμματος ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020, ΜΕΤΡΟ 4: «Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού», ΥΠΟΜΕΤΡΟ 4.3: «Στήριξη για επενδύσεις σε υποδομές που συνδέονται με την ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό ή την προσαρμογή της γεωργίας και της δασοκομίας», ΔΡΑΣΗ 4.3.1: «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων» με τίτλο «Επέκταση αρδευτικού δικτύου στη Δ.Ε. Σελέρου Δήμου Αβδήρων» (εισηγητής: Χωλίδης Στυλιανός, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Αβδήρων).

  4. Σύσταση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Ανάπλαση οικισμών Σελέρου, Λευκόπετρας, Βελοχωρίου, Ακάρπου, Φιλίων και Σημάντρων» (εισηγητής: Χωλίδης Στυλιανός, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Αβδήρων).

  5. Έγκριση πρακτικού 1 ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΕ ΒΙΣΤΩΝΙΔΑΣ» (εισηγητής: Δήμαρχος).

  6. Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του διαγωνισμού με τίτλο: «ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΒΔΗΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2022» και κατακύρωση του (εισηγητής: Δήμαρχος).

  7. Παραλαβή της Α΄ Φάσης της μελέτης: «Τοπικό Πολεοδομικό Σχέδιο Δήμου Αβδήρων (Πρώην Τ.Χ.Σ. Δήμου Αβδήρων)» (εισηγητής: Χωλίδης Στυλιανός, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Αβδήρων).

  8. Έγκριση πρακτικού 2 ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου:«Επισκευή και συντήρηση γηπέδων ποδοσφαίρου Γενισέας, Ν. Ζυγού και Σελέρου»(υποέργο 1 στα πλαίσια της πράξης «Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Αβδήρων») (εισηγητής: Δήμαρχος).

  9. Έγκριση του υπ’ αριθ. 5509/10-5-2022 Πρακτικού ηλεκτρονικής αποσφράγισης και ελέγχου εγγυήσεων της επιτροπής διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια μεταλλικής κερκίδας 150 θέσεων για το γήπεδο ποδοσφαίρου Διομήδειας» (υποέργο 2 στα πλαίσια της πράξης “Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Αβδήρων” (εισηγητής: Δήμαρχος).

  10. Σύνταξη σχεδίου 5ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού 2022 (εισηγητής: Δήμαρχος).

  11. Υποβολή Αίτησης για υπαγωγή στο “Πρόγραμμα επιχορήγησης για την απασχόληση 8.500 μακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 55-67 ετών” του ΟΑΕΔ (εισηγητής: Δήμαρχος).

  12. Εξέταση αιτήσεων διαγραφής οφειλών και καθορισμός επιστρεπτέων ποσών (εισηγητής: Μαυρίδης Νικόλαος, Αντιδήμαρχος).

  13. Έγκριση δαπανών για επεκτάσεις ΦΟΠ σε οικισμούς του Δήμου και έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής (εισηγητής: Δήμαρχος).

  14. Εξειδίκευση πιστώσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 (εισηγητής: Δήμαρχος).

Δεν υπάρχουν σχόλια

Δημοσίευση σχολίου