Με 10 θέματα ημερήσιας διάταξης συνεδριάζει σήμερα το μεσημέρι η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Αβδήρων

Δεν υπάρχουν σχόλια


Σε τακτική συνεδρίαση συνέρχεται η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αβδήρων, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου (έδρα Γενισέα) την 4 Μαΐου 2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00
μ.μ. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76) και τα οριζόμενα στις ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 17974/22.03.2021 (ΦΕΚ 1119/22.03.2021 τεύχος Β’, ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.22206/15.04.2022 (ΦΕΚ 1882/16.04.2022 τεύχος Β’)  για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Εξώδικος συμβιβασμός και κατάργηση της δίκης, χωρίς την εκδίκαση της υποθέσεως σε β’ βαθμό διαδικασίας (δηλαδή ενώπιον Εφετείου). Οφειλή στον Δημήτριο  Εμμανουήλ του Ζήση, Τοπογράφο Μηχανικό (εισηγητής: Μαυρομάτης Δημήτριος, Νομικός Σύμβουλος του Δήμου).

  2. Εξώδικος συμβιβασμός και κατάργηση της δίκης, χωρίς την εκδίκαση της υποθέσεως σε β’ βαθμό διαδικασίας (δηλαδή ενώπιον Εφετείου). Οφειλή στην ομόρρυθμη εταιρία με την επωνυμία «Καρυοφυλάκης Ιωάννης και Σία Ο.Ε.» που εδρεύει στη Γενισέα Ξάνθης (εισηγητής: Μαυρομάτης Δημήτριος, Νομικός Σύμβουλος του Δήμου).

  3. Έγκριση της μελέτης του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΝΔΡΑΣ» και καθορισμός των όρων δημοπράτησής του (εισηγητής: Δήμαρχος).

  4. Έγκριση πρόσληψης έκτακτου εποχικού προσωπικού διάρκειας δύο (2) μηνών για αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχιακών αναγκών (εισηγητής: Δήμαρχος).

  5. Έγκριση πρακτικών εξέτασης δικαιολογητικών – τεχνικών προσφορών και οικονομικών προσφορών του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια μεταλλικής κερκίδας 150 θέσεων για το γήπεδο ποδοσφαίρου Διομήδειας» και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου (εισηγητής: Δήμαρχος).

  6. Έγκριση των πρακτικών για την Εξέταση των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης προσωρινών αναδόχων για τον Ηλεκτρονικό Ανοιχτό διαγωνισμό για την υπηρεσία με τίτλο: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΒΔΗΡΩΝ μετά την συμμόρφωση με την Αριθ. 447/2022 απόφαση της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ (πρώην ΑΕΠΠ) (εισηγητής: Δήμαρχος).

  7. Καθορισμός τιμήματος και λοιπών όρων μίσθωσης δημοτικής έκτασης εμβαδού 15 τ.μ. χωρίς δημοπρασία στην ΚΑΡΥΠΙΔΟΥ ΙΝΚΑ του Κωνσταντίνου για την λειτουργία τροχήλατου αναψυκτηρίου στην θέση ΠΑΡΑΛΙΑ ΜΥΡΩΔΑΤΟΥ (ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΚΕΝΤΡΟΥ Χ:579410, Ψ: 4531200), του οικισμού Ερωδιού Τ.Κ. Μυρωδάτου του Δήμου Αβδήρων Ν. Ξάνθης (εισηγητής: Μαυρομάτης Δημήτριος, Νομικός Σύμβουλος του Δήμου).

  8. Σύνταξη σχεδίου 5ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού 2022 (εισηγητής: Δήμαρχος).

  9. Απόδοση λογαριασμού υπολόγου ενταλμάτων προπληρωμής (εισηγητής: Δήμαρχος).

  10. Εξειδίκευση πιστώσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 (εισηγητής: Δήμαρχος).

Δεν υπάρχουν σχόλια

Δημοσίευση σχολίου