Τρίτη και Τετάρτη αντίστοιχα, οι συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αβδήρων

Δεν υπάρχουν σχόλια


Σε τακτική μεικτή συνεδρίαση συνέρχεται το Δημοτικό Συμβούλιο Αβδήρων που θα πραγματοποιηθεί διά ζώσης στο κτίριο του Μουσείου Λαογραφικών Ενδυμασιών των Βαλκανικών Χωρών στη Γενισέα και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη με τη χρήση της υπηρεσίας e-presence (www.epresence.gov.gr), στις 19 Απριλίου 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76) και τα οριζόμενα στις ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 17974/22.03.2021 (ΦΕΚ 1119/22.03.2021 τεύχος Β’, (ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764/07.11.2020) (ΥΠ.ΕΣ. Εγκ.426/77233/13.11.2020), ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 20354/08.04.2022 (ΦΕΚ 1724/09.04.2022 τεύχος Β’) για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2023-2026 του Δήμου Αβδήρων (εισηγητής: Κεμανετζής Παναγιώτης, Προϊστάμενος Τμήματος Προγραμματισμού).

  2. Εξέταση αιτήματος κατάργησης άδειας παραγωγού» (εισηγητής: Κασσέρης Κωνσταντίνος).

  3. Έγκριση παραχώρησης έκτασης χωρίς δημοπρασία εμβαδού 15 τ.μ. στην παραλία Μυρωδάτου στην ΚΑΡΥΠΙΔΟΥ ΙΝΚΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (εισηγητής: Μαυρομάτης Δημήτριος, Νομικός Σύμβουλος του Δήμου Αβδήρων).

  4. Κατάληψη κοινόχρηστου χώρου για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων στην παραλία Μυρωδάτου (εισηγητής: Κασσέρης Κωνσταντίνος, Αντιδήμαρχος).

  5. Συμπληρωματική κατανομή επιχορήγησης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2022, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων του Δήμου Αβδήρων στα ΝΠΔΔ του Δήμου: α) «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αβδήρων», β) «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αβδήρων» & «Μειονοτικά Σχολεία» (εισηγητής: Δήμαρχος).

  6. Ορισμός εκπροσώπων στην Επιτροπή Μαθητικών Κατασκηνώσεων και Φιλοξενίας της Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης Ξάνθης (εισηγητής: Δήμαρχος).

  7. Ορισμός εκπροσώπων και αναπληρωτών του Δήμου για τη Συγκρότηση Επιτροπής του άρθρου 35 (ΦΕΚ 444Β΄/26.04.1999) (εισηγητής: Δήμαρχος).

  8. Εξέταση αιτήματος Συλλόγου Γυναικών Φιλίων «ΤΟ ΑΓΙΟΚΛΗΜΑ» Δήμου Αβδήρων Ν. Ξάνθης για συμμετοχή του Δήμου ως συνδιοργανωτής σε εκδήλωση (εισηγητής: Δήμαρχος).

  9. Εξέταση αιτήματος Α.Π. Συλλόγου Γενισέας «ΕΛΠΙΣ» Δήμου Αβδήρων Ν. Ξάνθης για συμμετοχή του Δήμου ως συνδιοργανωτής σε αγώνα Ποδοσφαίρου (εισηγητής: Δήμαρχος).

  10. Οικονομική ενίσχυση της Β/θμιας Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Αβδήρων για την κάλυψη δαπανών της συμμετοχής του Μουσικού Σχολείου Ξάνθης στο Φεστιβάλ Μουσικών Σχολείων Ξάνθης – Πόλις Ονείρων 2-7/5/2022 (εισηγητής: Μαυρίδης Νικόλαος, Πρόεδρος Β/θμιας Σχολικής Επιτροπής).

  11. Έγκριση δαπανών για επεκτάσεις ΦΟΠ σε οικισμούς του Δήμου (εισηγητής: Μαυρίδης Νικόλαος, Αντιδήμαρχος).

  12. Έγκριση 4ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού και του τεχνικού προγράμματος του Δήμου Αβδήρων οικονομικού έτους 2022 (εισηγητές: Δήμαρχος, Κεμανετζής Παναγιώτης, Προϊστάμενος Τμήματος Προγραμματισμού & Τσάκου Αρχοντία, Προϊσταμένη Τμήματος Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών).

  Οι δημοτικοί σύμβουλοι πρέπει έως την Τρίτη 19/04/2022 και ώρα 10:00 π.μ. να ενημερώσουν τη Γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου εάν επιθυμούν να συμμετέχουν μέσω τηλεδιάσκεψης.

  Όσοι σύμβουλοι συμμετέχουν δια ζώσης στη συνεδρίαση θα πρέπει να είναι πλήρως εμβολιασμένοι, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 9 ή νοσήσαντες κατά το τελευταίο τρίμηνο,  σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 9.

Οικονομική Επιτροπή

  Σε τακτική συνεδρίαση συνέρχεται η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αβδήρων, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Αβδήρων (έδρα Γενισέα) την 20 Απριλίου 2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 μ.μ. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76) και τα οριζόμενα στις ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 17974/22.03.2021 (ΦΕΚ 1119/22.03.2021 τεύχος Β’, ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 20354/08.04.2022 (ΦΕΚ 1724/09.04.2022 τεύχος Β’) για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του διαγωνισμού με τίτλο: «ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΒΔΗΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2022» και κατακύρωση του (εισηγητής: Δήμαρχος).

  2. Αυτοδίκαιη οριστική παραλαβή έργου «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΣΕΛΕΡΟΥ, ΒΕΛΟΧΩΡΙΟΥ, ΛΕΥΚΟΠΕΤΡΑΣ, ΑΚΑΡΠΟΥ ΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΒΔΗΡΩΝ» (εισηγητής: Χωλίδης Στυλιανός, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Αβδήρων).

  3. Έγκριση πρακτικού 4 ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του έργου:«Διευθέτηση δύο υδατορεμάτων στον οικισμό Λευκόπετρας» (εισηγητής: Δήμαρχος).

  4. Έγκριση πρακτικού 5 ηλεκτρονικού διαγωνισμού για για τον έλεγχο των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου του έργο:«Διευθέτηση Κεντρικού Χειμάρρου Γενισέας» (εισηγητής: Δήμαρχος).

  5. Καθορισμός των όρων δημοπράτησης του έργου: «ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΝΟΤΙΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΆΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΒΔΗΡΩΝ» (εισηγητής: Δήμαρχος).

  6. Έγκριση του υπ΄αριθμ. 4516/14-4-2022 πρακτικού για την Εξέταση των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης προσωρινών αναδόχων για τον Ανοιχτό Ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού (λαμπτήρες, φωτιστικά, κ.τ.λ.)» (εισηγητής: Δήμαρχος).

  7. Αποδοχή της συμμετοχής του Δήμου Αβδήρων στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙI»- ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» – ΤΙΤΛΟΣ: «Κατασκευή, επισκευή, συντήρηση και εξοπλισμός εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς – Εξοπλισμός για την υλοποίηση των επιχειρησιακών προγραμμάτων του άρθρου 10 του ν. 4830/2021 (Α΄169) «Νέο πλαίσιο για την ευζωία ζώων συντροφιάς – Πρόγραμμα «Άργος» και λοιπές διατάξεις» (εισηγητής: Δήμαρχος).

  8. Έγκριση της αριθ. 104/11.04.2022 απόφασης του ΝΠΔΔ του Δήμου «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αβδήρων» με θέμα: «3η Τροποποίηση προϋπολογισμού Δ.Λ.Τ.Α., οικονομικού έτους 2022 (εισηγήτρια: Ζουρνατζίδου – Χρηστακίδου Κωνσταντινιά).

  9. Τροποποίηση της αριθ. 235/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα «Υποβολή αίτησης χρηματοδότησης της πράξης με τίτλο: «Βελτίωση και εκσυγχρονισμός των υποδομών λιμένων και αλιευτικών καταφυγίων του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αβδήρων» στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 1323- 16/ 06 /2021 Πρόσκλησης, με Κωδικό: Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 2231 ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Αλιεία και Θάλασσα», ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 1 «Προώθηση της περιβαλλοντικά βιώσιμης, αποδοτικής ως προς τη χρήση των πόρων, καινοτόμου, ανταγωνιστικής και βασιζόμενης στη γνώση αλιείας», ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Αλιευτικοί λιμένες, τόποι εκφόρτωσης, ιχθυόσκαλες και καταφύγια για έργα χωρίς προπαρασκευαστικές ενέργειες» και Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αβδήρων και Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αβδήρων για την εκτέλεση της» (εισηγήτρια: Ζουρνατζίδου – Χρηστακίδου Κωνσταντινιά, Πρόεδρος ΔΛΤ Αβδήρων).

  10. Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης του έτους 2022 (01.01.2022 έως και 31.03.2022) για την εκτέλεση του προϋπολογισμού (εισηγήτρια: Τσάκου Αρχοντία, Προϊσταμένη  Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών).

  11. Έγκριση Απολογισμού Σχολικής ΕπιτροπήςΠρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αβδήρων για το οικονομικό έτος 2021 (εισηγητής: Δήμαρχος).

  12. Απόδοση λογαριασμού υπολόγου ενταλμάτων προπληρωμής (εισηγητής: Δήμαρχος).

  13. Εξειδίκευση πιστώσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 (εισηγητής: Δήμαρχος).

  14. Έγκριση του υπ΄αριθμ. 4627/15-04-2022 πρακτικού για την Εξέταση των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης προσωρινών αναδόχων για τον Ανοιχτό Ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια ειδών Καθαριότητας για τις Ανάγκες του Δήμου Αβδήρων και των Νομικών του Προσώπων» (εισηγητής: Δήμαρχος).

  15. Έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για επεκτάσεις ΦΟΠ σε οικισμούς του Δήμου (εισηγητής: Δήμαρχος).

Δεν υπάρχουν σχόλια

Δημοσίευση σχολίου