Με 8 θέματα ημερήσιας διάταξης συνεδριάζει την Τρίτη το Δημοτικό Συμβούλιο Τοπείρου

Δεν υπάρχουν σχόλια

 


Έχοντας υπόψη τις διατάξεις α) του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, β) του άρθρου 67 παρ.5 του Ν. 3852/2010 (τ. Α’/87) (όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018) και γ) του άρθρου 184 του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/τ. Α’/30.10.2019) «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» (άρθρο 184 «Ρύθμιση θεμάτων σύγκλησης δημοτικών και περιφερειακών συμβουλίων» καθώς επίσης και δ) το άρθρο 10 παρ. 1 “Κατεπείγουσες διατάξεις για την Λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά την διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19” Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου Τεύχος Ά,αριθ. Φύλλου 55/11-3-2020, τις υπ. αρ. 18318/ 13-3-2020και υπ. αρ. 426/13-11-2020 εγκυκλίους του υπουργείου εσωτερικών καλείστε σε «δια περιφοράς» Συνεδρίαση, του Δημοτικού μας Συμβουλίου, η οποία θα λάβει χώρα την 08 Φεβρουαρίου 2022 από ώρα 12.00 μ.μ. έως 13.00 μ.μ. με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

  ΘΕΜΑ 1ο: 1η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2022. (Εισήγηση: Ιωάννης Κιοσσές).

  ΘΕΜΑ 2ο: Απόδοση Ά Κατανομής για κάλυψη λειτουργικών δαπανών έτους 2022 στο ΝΠΔΔ Σχολικής Επιτροπής Α/ βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Τοπείρου, στο ΝΠΔΔ Σχολικής Επιτροπής Β/βαθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Τοπείρου και στις Σχολικές Εφορίες. (Εισήγηση: Δήμαρχος).

  ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση έκθεσης απολογισμού εσόδων- εξόδων Δ΄ τρίμηνο 2021.(Εισήγηση: Ιωάννης Κιοσσές).

  ΘΕΜΑ 4ο: Εγγραφή του Δήμου Τοπείρου ως συνδρομητή στις εφημερίδες του Ν. Ξάνθης. (Εισήγηση: Σμαράγδα Βαχαρέλη, Αντιδήμαρχος).

  ΘΕΜΑ 5ο: Συγκρότηση Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων έτους 2022. (Εισήγηση: Σμαράγδα Βαχαρέλη, Αντιδήμαρχος).

  ΘΕΜΑ 6ο: Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Τοπείρου και του νόμιμου αναπληρωτή του για τη συγκρότηση τριμελούς γνωμοδοτικής επιτροπής για τον προσδιορισμό της εν ζωή αξίας ζώων.(Εισήγηση: Σμαράγδα Βαχαρέλη, Αντιδήμαρχος).

  ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικής καλλιεργήσιμης έκτασης στην Κοινότητα Ευλάλου, στα αγροκτήματα: ΚΕΝΤΗΤΗΣ,ΜΙΚΡΟΧΩΡΙΟΥ.(Εισήγηση: Γεώργιος Γρηγοριάδης).

  ΘΕΜΑ 8ο: Πλήρωση κενής θέσης Προέδρου του ΝΠΔΔ «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΟΠΕΙΡΟΥ» λόγω παραίτησής του.(Εισήγηση: Δήμαρχος).

Δεν υπάρχουν σχόλια

Δημοσίευση σχολίου