Με 9 θέματα ημερήσιας διάταξης συνεδριάζει την Παρασκευή η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Αβδήρων

Δεν υπάρχουν σχόλια


Σε τακτική συνεδρίαση συνέρχεται η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αβδήρων, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Γενισέας (Δημαρχείο Δήμου Αβδήρων) στις 12 Νοεμβρίου 2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 μ.μ.
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76) και τα οριζόμενα στις ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 9147/10.02.2021 (ΦΕΚ 534/10.02.2021 τεύχος Β’), ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 69136/04.11.2021 (ΦΕΚ 5138/05.11.2021 τεύχος Β’), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Έγκριση διενέργειας του   ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού και των τεχνικών προδιαγραφών της   προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΔΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ» για το έτος   2022 και καθορισμός των όρων της διακήρυξης (εισηγητής: Δήμαρχος).

  2. Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασίας   για την ανάδειξη του αναδόχου του έργου με τίτλο: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ   ΔΗΜΟΥ ΑΒΔΗΡΩΝ» (εισηγητής: Δήμαρχος).

  3. Έγκριση του 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος νέων Εργασιών και του 1ου Ανακεφαλαιωτικού   Πίνακα Εργασιών του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΓΕΝΙΣΕΑΣ» (εισηγητής:   Χωλίδης Στυλιανός, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας).

  4. Έγκριση του 1ου Πρωτοκόλλου   Κανονισμού Τιμών Μονάδος νέων Εργασιών   και του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου:   «Διαγραμμίσεις Δημοτικών Οδών» (εισηγητής: Χωλίδης Στυλιανός, Αναπληρωτής   Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας).

  5. Έγκριση διενέργειας του   ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού και των τεχνικών προδιαγραφών της υπηρεσίας   με τίτλο: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΒΔΗΡΩΝ» για το έτος   2022 και καθορισμός των όρων της διακήρυξης (εισηγητής: Δήμαρχος).

  6. Έγκριση της αριθ. 107/29-10-2021 απόφασης του ΝΠΔΔ του Δήμου   «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αβδήρων» με θέμα: «3η Τροποποίηση   προϋπολογισμού Δ.Λ.Τ.Α., οικονομικού έτους 2021» (εισηγήτρια: Ζουρνατζίδου –   Χρηστακίδου Κωνσταντινιά, Πρόεδρος Δ.Λ.Τ. Αβδήρων).

  7. Καθορισμός των   συντελεστών του τέλους καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Αβδήρων για   το έτος 2022 (εισηγητής: Δήμαρχος).

  8. Κατάρτιση του σχεδίου της   11ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού έτους 2021 του Δήμου Αβδήρων (εισηγήτρια:   Τσάκου Αρχοντία, Προϊσταμένη Τμήματος Διοικητικών & Οικονομικών   Υπηρεσιών).

  9. Εξειδίκευση πιστώσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4555/2018   (εισηγήτρια: Τσάκου Αρχοντία, Προϊσταμένη Τμήματος Διοικητικών &   Οικονομικών Υπηρεσιών). 

Δεν υπάρχουν σχόλια

Δημοσίευση σχολίου