Αυτοί είναι οι νέοι Αντιδήμαρχοι του Δήμου Αβδήρων και οι αρμοδιότητες που τους ανέθεσε ο Γ. Τσιτιρίδης

Δεν υπάρχουν σχόλια


ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Ο Δήμαρχος Αβδήρων
αφού έλαβε υπόψη

1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/ 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87), όπως αντικαταστάθηκε
από την παρ.1 του άρθρου 68 του Ν.4555/2018 (Α’ 133) Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι, αναφορικά
με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου και από το άρθρο 5 του
Ν.4623/2019 (Α’ 134).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Την υπ’ αριθ. 28549/16.04.2019 (ΦΕΚ 1327/17.04.2019 τεύχος B’) απόφαση ΥΠ.ΕΣ.
“Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας, σύμφωνα
με το ν. 3852/2010, όπως ισχύει.”
4. Τις διατάξεις του άρθρου 92 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87), όπως τροποποιήθηκε από
το άρθρο 33 του Ν.4483/2017 (Α’ 107) και της παρ. 3 ε’ άρθρου 3 ν.4051/2012 (Α’ 40),
αναφορικά με την αντιμισθία.
5. Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2011 (αποφ.
2891/15.3.2013 ΦΕΚ Β΄ 630) για τον Δήμο Αβδήρων, σύμφωνα με τα οποία ο πληθυσμός
του ανέρχεται στους 18.905 κατοίκους.
6. Το γεγονός ότι ο Δήμος Αβδήρων έχει τρεις (3) Δημοτικές Ενότητες.
7. Το γεγονός στο Δήμο μπορεί να ορισθούν τέσσερις (4) Αντιδήμαρχοι.
8. Την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. εγκ.82/59633/20.08.2019: Ορισμός Αντιδημάρχων.
9. Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου ΦΕΚ 2305/Β’/6.8.2012 όπως
Τροποποιήθηκε από την Απόφαση Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας –
Θράκης αριθμ. 2335 ΦΕΚ 1826/Β’/22.05.2018 και Τροποποιήθηκε από την Απόφαση
Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης αριθμ. 11207 ΦΕΚ
5991/Β’/31.12.2020
10. Την υπ’ αριθμ. Πρωτ.:. 9294/31-08-2021 Απόφαση Δημάρχου αριθμ 703/2021
Γενισέα, 31.08.2021
Αρ. Πρωτ: 9298
Αρ. Απόφ.: 706
11. Την υπ’ αριθμ. Πρωτ.:.9295/31-08-2021 Απόφαση Δημάρχου αριθμ 704/2021
12. Την υπ’ αριθμ. Πρωτ.:. 9297/31-08-2021 Απόφαση Δημάρχου αριθμ. 705/2021
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Α. Ορίζει Αντιδήμαρχο τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Ντεμήρ Σαντρή
του Ρετζέπ με θητεία ενός έτους, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, δηλαδή με
θητεία από 01.09.2021 έως 31.08.2022, μεταβιβάζοντας σε αυτόν συγκεκριμένες
αρμοδιότητες του, όπως παρακάτω:
α. Καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:
1. Τη μέριμνα και φροντίδα για την προστασία και τη σωστή λειτουργία όλης της
προνοιακής, κοινωνικής υποδομής και του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου. Την
κατάρτιση ειδικών προγραμμάτων πρόληψης, άμεσης βοήθειας, θεραπείας και
προνοιακών πολιτικών, την ενημέρωση των πολιτών για θέματα δημόσιας υγείας και
την ανάπτυξη σχετικών δράσεων.
2. Την εποπτεία, ευθύνη και έκδοση αποφάσεων παροχής κοινωνικής προστασίας.
3. Την εποπτεία επί των φιλανθρωπικών σωματείων και ιδρυμάτων.
4. Την εποπτεία των διαδικασιών πιστοποίησης της καταλληλότητας των παιδικών
χαρών και την φροντίδα της λειτουργικότητας και του εξοπλισμού των παιδικών
χαρών του Δήμου.
5. Την εποπτεία και φροντίδα της λειτουργικότητας και του εξοπλισμού του πάρκου
κυκλοφοριακής αγωγής στον οικισμό του Ν. Ζυγού.
6. Την εποπτεία των θεμάτων πρωτογενούς τομέα (Αγροτικής Ανάπτυξης,
Κτηνοτροφίας, Αλιείας)
7. Την έρευνα και μελέτη κάθε θέματος για την ανάπτυξη της γεωργίας, κτηνοτροφίας
και αλιείας, καθώς και τη διατήρηση του αγροτικού, κτηνοτροφικού και αλιευτικού
πληθυσμού στις εστίες τους. Την προστασία, εκτίμηση και παρακολούθηση της φυτικής
και ζωικής παραγωγής.
8. Την επιμέλεια διάθεσης και χρήσης βοσκοτόπων, την ευθύνη των δασών, καθώς και
των Δημοτικών και Κοινοτικών καλλιεργητικών εκτάσεων.
9. Την μέριμνα και τη φροντίδα των αδέσποτων ζώων στη Δημοτική Ενότητα Σελέρου.
10. Την άσκηση εποπτείας, των Τοπικών Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων(Τ.Ο.Ε.Β.),
των Προσωρινών Διοικουσών Επιτροπών και των Τοπικών Επιτροπών
Άρδευσης(Τ.Ε.Α.), σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.δ. 3881/1958 (Φ.Ε.Κ. 181,Α), όπως
ισχύει.
Για τις ανωτέρω αρμοδιότητες εξουσιοδοτείται για τη χορήγηση και υπογραφή αδειών,
πιστοποιητικών, την έκδοση αποφάσεων, την επιβολή προστίμων καθώς και την
ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των αρμόδιων φορέων και την ευθύνη λειτουργίας
των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.
β. Κατά τόπο τις αρμοδιότητες στη δημοτική ενότητα Σελέρου :
α) Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι
εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα.
β) Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη
δημοτική ενότητα.
γ) Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη
δημοτική ενότητα.
δ) Υπογράφει, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που
εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής
ενότητας Σελέρου
ε) Συνεργάζεται με τους προέδρους των κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων
τους.
στ) την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των Πολιτών για θέματα της δημοτικής ενότητας
Σελέρου
ζ) την τέλεση πολιτικών γάμων στη δημοτική ενότητα Σελέρου
η) την Εποπτεία και έλεγχο για τη διαφύλαξη των εντός των καταργούμενων ΟΤΑ
υλικών και περιουσιακών στοιχείων
θ) Έχει την ευθύνη λειτουργίας στα όρια της δημοτικής ενότητας και σε συνεργασία με
τον καθ’ ύλην αρμόδιο αντιδήμαρχο με τα μέσα που θα οριστούν από αυτόν, για τα εξής
αντικείμενα:
-της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας του
Δήμου, της αποκομιδής και διαχείρισης των αποβλήτων
-της εποπτείας του προσωπικού που θα οριστεί να παρέχει υπηρεσίες εντός της
δημοτικής ενότητας στα ανωτέρω αντικείμενα
Β. Ο ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας του δεν μπορεί να εκλεγεί μέλος του
προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου.
Γ. Η ανάκληση του αντιδημάρχου είναι δυνατή μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από τον
ορισμό του, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δημάρχου, για λόγους που ανάγονται
στην άσκηση των καθηκόντων του.
Δ. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Ντεμήρ Σαντρή όταν απουσιάζει ή κωλύεται
ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Γεωργακάκης Αθανάσιος.
Ε. Η παρούσα να δημοσιευτεί μία φορά σε τουλάχιστον μία ημερήσια εφημερίδα και να
αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Αβδήρων και στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Ο Δήμαρχος Αβδήρων
αφού έλαβε υπόψη

1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/ 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87), όπως αντικαταστάθηκε
από την παρ.1 του άρθρου 68 του Ν.4555/2018 (Α’ 133) Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι, αναφορικά
με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου και από το άρθρο 5 του
Ν.4623/2019 (Α’ 134).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Την υπ’ αριθ. 28549/16.04.2019 (ΦΕΚ 1327/17.04.2019 τεύχος B’) απόφαση ΥΠ.ΕΣ.
“Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας, σύμφωνα
με το ν. 3852/2010, όπως ισχύει.”
4. Τις διατάξεις του άρθρου 92 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87), όπως τροποποιήθηκε από
το άρθρο 33 του Ν.4483/2017 (Α’ 107) και της παρ. 3 ε’ άρθρου 3 ν.4051/2012 (Α’ 40),
αναφορικά με την αντιμισθία.
5. Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2011 (αποφ.
2891/15.3.2013 ΦΕΚ Β΄ 630) για τον Δήμο Αβδήρων, σύμφωνα με τα οποία ο πληθυσμός
του ανέρχεται στους 18.905 κατοίκους.
6. Το γεγονός ότι ο Δήμος Αβδήρων έχει τρεις (3) Δημοτικές Ενότητες.
7. Το γεγονός στο Δήμο μπορεί να ορισθούν τέσσερις (4) Αντιδήμαρχοι.
8. Την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. εγκ.82/59633/20.08.2019: Ορισμός Αντιδημάρχων.
9. Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου ΦΕΚ 2305/Β’/6.8.2012 όπως
Τροποποιήθηκε από την Απόφαση Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας –
Θράκης αριθμ. 2335 ΦΕΚ 1826/Β’/22.05.2018 και Τροποποιήθηκε από την Απόφαση
Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης αριθμ. 11207 ΦΕΚ
5991/Β’/31.12.2020
10. Την υπ’ αριθμ. πρωτ.:.9294/31-08-2021 Απόφαση Δημάρχου αριθμ 703/2021
11. Την υπ’ αριθμ. πρωτ.:.9295/31-08-2021 Απόφαση Δημάρχου αριθμ 704/2021
Γενισέα, 31.08.2021
Αρ. Πρωτ: 9297
Αρ. Απόφ.: 705
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Α. Ορίζει Αντιδήμαρχο τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Γεωργακάκη
Αθανάσιο του Σταύρου με θητεία ενός έτους, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου,
δηλαδή με θητεία από 01.09.2021 έως 31.08.2022, μεταβιβάζοντας σε αυτόν
συγκεκριμένες αρμοδιότητες του, όπως παρακάτω:
α. Καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:
1. Τεχνικών Έργων (εκτός ύδρευσης αποχέτευσης) και ιδίως την εποπτεία και
ευθύνη των Τεχνικών Υπηρεσιών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου
και συγκεκριμένα της Διεύθυνσης των Τεχνικών Έργων, Τεχνικής και Γραμματειακής
Υποστήριξης – Τεχνικό Αρχείο, Προγραμματισμού, Μελετών και Επίβλεψης Έργων,
Εκτέλεσης Έργων Οδοποιίας, Εκτέλεσης Κτιριακών Έργων, Εκτέλεσης Έργων
Υπαίθριων Χώρων, Εκτέλεσης Έργων Ηλεκτροφωτισμού, Δικτύων, τεχνικών
Συνεργείων, Προγραμματισμού και Οργάνωσης Μελετών – Επίβλεψης έργων.
2. Την ευθύνη της Συντήρησης και Επισκευής Ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, και
Διαχείρισης Υλικών, Καυσίμων, ανταλλακτικών μηχανολογικού εξοπλισμού.
3. Την εποπτεία και ευθύνη του Πολεοδομικού Σχεδιασμού και των αντίστοιχων
οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα των αρμοδιοτήτων πολεοδομίας,
χωροταξίας και χρήσεων γης, Πολεοδομικών Μελετών, Τοπογραφικών Εφαρμογών,
Οικοδομικών Αδειών και ελέγχου, Αυθαιρέτων, Τεχνικού Αρχείου – Γραμματείας.
4. Την ευθύνη τήρησης των διαδικασιών αξιοποίησης και εκμετάλλευσης των παραλιών
του Δήμου.
5. Το συντονισμό και επίβλεψη του έργου της πολιτικής προστασίας σε συνεργασία με
τους συναρμόδιους φορείς.
Για τις ανωτέρω αρμοδιότητες εξουσιοδοτείται για τη χορήγηση και υπογραφή αδειών,
πιστοποιητικών, την έκδοση αποφάσεων, την επιβολή προστίμων καθώς και την
ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των αρμόδιων φορέων και την ευθύνη λειτουργίας
των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.
β. Κατά τόπο τις αρμοδιότητες στη δημοτική ενότητα Αβδήρων:
α) Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι
εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα.
β) Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη
δημοτική ενότητα.
γ) Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη
δημοτική ενότητα.
δ) Υπογράφει, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που
εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής
ενότητας Αβδήρων
ε) Συνεργάζεται με τους προέδρους των κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων
τους.
στ) την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των Πολιτών για θέματα της δημοτικής ενότητας
Αβδήρων
ζ) την τέλεση πολιτικών γάμων στη δημοτική ενότητα Αβδήρων
η) την Εποπτεία και έλεγχο για τη διαφύλαξη των εντός των καταργούμενων ΟΤΑ
υλικών και περιουσιακών στοιχείων
θ) Έχει την ευθύνη λειτουργίας στα όρια της δημοτικής ενότητας και σε συνεργασία με
τον καθ’ ύλην αρμόδιο αντιδήμαρχο με τα μέσα που θα οριστούν από αυτόν, για τα εξής
αντικείμενα:
– της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας του
Δήμου, της αποκομιδής και διαχείρισης των αποβλήτων
– Της εποπτείας του προσωπικού που θα οριστεί να παρέχει υπηρεσίες εντός της
δημοτικής ενότητας στα ανωτέρω αντικείμενα
Β. Ο ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας του δεν μπορεί να εκλεγεί μέλος του
προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου.
Γ. Η ανάκληση του αντιδημάρχου είναι δυνατή μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από τον
ορισμό του, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δημάρχου, για λόγους που ανάγονται
στην άσκηση των καθηκόντων του.
Δ. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Γεωργακάκη Αθανάσιου όταν απουσιάζει ή
κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Μαυρίδης Νικόλαος.
Ε. Η παρούσα να δημοσιευτεί μία φορά τουλάχιστον σε μία ημερήσια εφημερίδα και να
αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Αβδήρων και στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Ο Δήμαρχος Αβδήρων
αφού έλαβε υπόψη

1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/ 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87), όπως αντικαταστάθηκε
από την παρ.1 του άρθρου 68 του Ν.4555/2018 (Α’ 133) Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι, αναφορικά
με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου και από το άρθρο 5 του
Ν.4623/2019 (Α’ 134).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Την υπ’ αριθ. 28549/16.04.2019 (ΦΕΚ 1327/17.04.2019 τεύχος B’) απόφαση ΥΠ.ΕΣ.
“Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας, σύμφωνα
με το ν. 3852/2010, όπως ισχύει.”
4. Τις διατάξεις του άρθρου 92 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87), όπως τροποποιήθηκε από
το άρθρο 33 του Ν.4483/2017 (Α’ 107) και της παρ. 3 ε’ άρθρου 3 ν.4051/2012 (Α’ 40),
αναφορικά με την αντιμισθία.
5. Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2011 (αποφ.
2891/15.3.2013 ΦΕΚ Β΄ 630) για τον Δήμο Αβδήρων, σύμφωνα με τα οποία ο πληθυσμός
του ανέρχεται στους 18.905 κατοίκους.
6. Το γεγονός ότι ο Δήμος Αβδήρων έχει τρεις (3) Δημοτικές Ενότητες.
7. Το γεγονός στο Δήμο μπορεί να ορισθούν τέσσερις (4) Αντιδήμαρχοι.
8. Την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. εγκ.82/59633/20.08.2019: Ορισμός Αντιδημάρχων.
9. Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου ΦΕΚ 2305/Β’/6.8.2012 όπως
Τροποποιήθηκε από την Απόφαση Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας –
Θράκης αριθμ. 2335 ΦΕΚ 1826/Β’/22.05.2018 και Τροποποιήθηκε από την Απόφαση
Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης αριθμ. 11207 ΦΕΚ
5991/Β’/31.12.2020
10. Την υπ’ αριθμ. πρωτ.:. 9294/31-08-2021 Απόφαση Δημάρχου αριθμ 703/2021
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Γενισέα, 31.08.2021
Αρ. Πρωτ: 9295
Αρ. Απόφ.: 704
Α. Ορίζει Αντιδήμαρχο τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Τσόγκα Αθανάσιο
του Κωνσταντίνου με θητεία ενός έτους, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου,
δηλαδή με θητεία από 01.09.2021 έως 31.08.2022, μεταβιβάζοντας σε αυτόν
συγκεκριμένες αρμοδιότητες του, όπως παρακάτω:
Καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:
1. Οικονομικών θεμάτων και ιδίως:
i. Την εποπτεία και ευθύνη των οικονομικών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων
του Δήμου και συγκεκριμένα των: Προσόδων, ΤΑΠ και Τελών Καθαριότητας-
Φωτισμού, Ελέγχου, Δημοτικής Περιουσίας, Ταμειακής Βεβαίωσης Εισπράξεων
Κοινοποιήσεων φορολογητέας ύλης, Προϋπολογισμού, Εκκαθάρισης Δαπανών,
Προμηθειών, Λογιστηρίου – Διπλογραφικού, Ταμείου, Διαχείρισης υλικών και
αποθεματικού εξοπλισμού γραφείων, Διαχείρισης υλικών και αποθεματικού εξοπλισμού
γραφείων
ii. Να συνυπογράφει τους βεβαιωτικούς καταλόγους οι οποίοι έχουν εκκαθαριστεί από
την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου (άρθρο 58 παρ.1 περιπτ. ε ν.3852/10, ΦΕΚ
114Α’/2006), καθώς και όλα τα έγγραφα, αποφάσεις, δικαιολογητικά και πράξεις
σχετικά με την οικονομική υπηρεσία.
iii. Τον συντονισμό των ενεργειών για αγορές κινητών και ακινήτων, εκποιήσεις
κινητών και ακινήτων και γενικότερα θέματα συναφή με τα ανωτέρω.
2. Διοικητικών θεμάτων και ιδίως:
– την εποπτεία και ευθύνη των Διοικητικών Υπηρεσιών και των αντίστοιχων οργανικών
μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Διοικητικών
Υπηρεσιών, Γραμματείας Οργάνων Διοίκησης, Ληξιαρχείου, Δημοτολογίου, Δημοτικής
Κατάστασης, Πρωτοκόλλου & Διεκπεραίωσης.
– την εποπτεία του συνόλου του προσωπικού του Δήμου.
– την έκδοση πιστοποιητικών προσωπικής και οικογενειακής κατάστασης των
δημοτών, καθώς και τις βεβαιώσεις μόνιμης κατοικίας
– την έκδοση των πράξεων των υπηρεσιακών μεταβολών του προσωπικού
– τη χορήγηση αδειών του προσωπικού
– την τέλεση γάμων
– την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των Πολιτών
– τη λειτουργία των ΚΕΠ,
– τη διαφάνεια και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση,
– τη λειτουργία του προγράμματος Διαύγεια
– την έκδοση και υπογραφή όλων των αποφάσεων, εγγράφων και δικαιολογητικών που
σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες.
3. Ανάπτυξης και Προγραμματισμού και ιδίως
– τα θέματα προβολής και Τουρισμού
– τη διαχείριση των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και των εν γένει θεμάτων που
συνδέονται με χρηματοδοτήσεις στα πλαίσια προγραμμάτων χρηματοδότησης.
4. Την επιμέλεια και ευθύνη, ομαλής λειτουργίας και συντήρησης των σωμάτων και
συστημάτων φωτισμού των δημοσίων χώρων του Δήμου και του εξηλεκτρισμού.
5. Καταστημάτων, επιχειρήσεων και εμπορίου
· τον έλεγχο καταστημάτων και επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος.
· την έκδοση πάσης φύσης αδειών που απαιτούνται για τη λειτουργία
επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος.
· την έκδοση πάσης φύσης αδειών που απαιτούνται για τη λειτουργία
οποιασδήποτε επιχείρησης, εκμετάλλευσης, οργανισμού, φορέα.
· την έκδοση αδειών μουσικών οργάνων καταστημάτων.
· τη χορήγηση αδειών άσκησης επαγγέλματος.
· την προστασία της δημόσιας υγείας, τον υγειονομικό έλεγχο των καταστημάτων
και επιχειρήσεων, την προστασία του καταναλωτή.
· τη λειτουργία Δημοτικών και λαϊκών αγορών, εμποροπανηγύρεων, την άσκηση
υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων και τη χορήγηση των σχετικών αδειών.
· τη Διαφήμιση, και τους χώρους για την τοποθέτηση πλαισίων προβολής
υπαίθριας διαφήμισης.
· την επιβολή προστίμων για τα παράνομα πλαίσια και τις παράνομες πινακίδες
(ν.2946/2001, ΦΕΚ 224Α’/2001).
· γενικά τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, πιστοποιητικών, την έκδοση
αποφάσεων, την επιβολή προστίμων των ανωτέρω αρμοδιοτήτων καθώς και
την ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των φορέων και την ευθύνη λειτουργίας
των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.
Για τις ανωτέρω αρμοδιότητες εξουσιοδοτείται για τη χορήγηση και υπογραφή αδειών,
πιστοποιητικών, την έκδοση αποφάσεων, την επιβολή προστίμων καθώς και την
ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των αρμόδιων φορέων και την ευθύνη λειτουργίας
των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.
Β. Ο ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας του δεν μπορεί να εκλεγεί μέλος του
προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου.
Γ. Η ανάκληση του αντιδημάρχου είναι δυνατή μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από τον
ορισμό του, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δημάρχου, για λόγους που ανάγονται
στην άσκηση των καθηκόντων του.
Δ. i. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Τσόγκα Αθανάσιου όταν απουσιάζει ή
κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Μαυρίδης Νικόλαος.
ii. Τις αρμοδιότητες της Αντιδημάρχου κ. Μαυρίδη Νικολάου όταν απουσιάζει ή
κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Τσόγκας Αθανάσιος.
Ε. Η παρούσα να δημοσιευτεί μία φορά σε τουλάχιστον μία ημερήσια εφημερίδα και να
αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Αβδήρων και στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Ο Δήμαρχος Αβδήρων
αφού έλαβε υπόψη
1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/ 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87), όπως αντικαταστάθηκε
από την παρ.1 του άρθρου 68 του Ν.4555/2018 (Α’ 133) Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι, αναφορικά
με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου και από το άρθρο 5 του
Ν.4623/2019 (Α’ 134).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Την υπ’ αριθ. 28549/16.04.2019 (ΦΕΚ 1327/17.04.2019 τεύχος B’) απόφαση ΥΠ.ΕΣ.
“Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας, σύμφωνα
με το ν. 3852/2010, όπως ισχύει.”
4. Τις διατάξεις του άρθρου 92 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87), όπως τροποποιήθηκε από
το άρθρο 33 του Ν.4483/2017 (Α’ 107) και της παρ. 3 ε’ άρθρου 3 ν.4051/2012 (Α’ 40),
αναφορικά με την αντιμισθία.
5. Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2011 (αποφ.
2891/15.3.2013 ΦΕΚ Β΄ 630) για τον Δήμο Αβδήρων, σύμφωνα με τα οποία ο πληθυσμός
του ανέρχεται στους 18.905 κατοίκους.
6. Το γεγονός ότι ο Δήμος Αβδήρων έχει τρεις (3) Δημοτικές Ενότητες.
7. Το γεγονός στο Δήμο μπορεί να ορισθούν τέσσερις (4) Αντιδήμαρχοι.
8. Την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. εγκ. 82/59633/20.08.2019: Ορισμός Αντιδημάρχων.
9. Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου ΦΕΚ 2305/Β’/6.8.2012 όπως
Τροποποιήθηκε από την Απόφαση Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας –
Θράκης αριθμ. 2335 ΦΕΚ 1826/Β’/22.05.2018 και Τροποποιήθηκε από την Απόφαση
Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης αριθμ. 11207 ΦΕΚ
5991/Β’/31.12.2020
Γενισέα, 31.08.2021
Αρ. Πρωτ: 9294
Αρ. Απόφ.: 703
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Α. Ορίζει Αντιδήμαρχο τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Μαυρίδη Νικόλαο
του Κυριάκου με θητεία ενός έτους, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, δηλαδή
με θητεία από 01.09.2021 έως 31.08.2022, μεταβιβάζοντας σε αυτόν συγκεκριμένες
αρμοδιότητες του, όπως παρακάτω:
α. καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:
1. Την εποπτεία και ευθύνη της Καθαριότητας, του Περιβάλλοντος
· Την ευθύνη της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής
περιφέρειας του Δήμου, της αποκομιδής και διαχείρισης των αποβλήτων, και
της οργάνωσης και διάθεσης των μέσων και του ανθρώπινου δυναμικού που
απαιτούνται κάθε φορά σε κεντρικό επίπεδο
· την επίβλεψη μελετών και έργων προστασίας περιβάλλοντος, Πρασίνου
2. Παιδείας, πολιτισμού, αθλητισμού και νεολαίας και ιδίως:
· Τις αρμοδιότητες της παιδείας, του πολιτισμού και του αθλητισμού στον οποίο
περιλαμβάνεται, ιδίως τα οριζόμενα στο άρθρο 75 περίπτωση στ΄ του ν. 3463/06
και τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, πιστοποιητικών, την έκδοση
αποφάσεων, την επιβολή κυρώσεων, την ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των
αρμόδιων φορέων και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών
μονάδων του Δήμου.
· Την εποπτεία των διαδικασιών και την έκδοση των αδειών λειτουργίας των
αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.
2725/1999 (ΦΕΚ Α΄/121/17-06-1999) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν.
4479/2017 (ΦΕΚ Α΄/94/29-06-2017).
· Τη Συμβουλευτική Αγωγή και Δράσεις Νεολαίας, το Τοπικό Συμβούλιο Νέων, των
θεμάτων Νεολαίας, το Συμβούλιο Πρόληψης Παραβατικότητας, τη χορήγηση της
χρήσης – διάθεσης των αιθουσών και χώρων του Δήμου για Πολιτιστικές και
Κοινωνικές εκδηλώσεις.
3. Τη διαχείριση των τάφων και των διαδικασιών ταφής, κατά τις κανονιστικές
αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και το νόμο και την υπογραφή των σχετικών
αδειοδοτήσεων, την επιμέλεια, ευταξία και σωστή λειτουργία των κοιμητηρίων του
Δήμου.
4. Την μέριμνα και τη φροντίδα των αδέσποτων ζώων στη Δημοτική Ενότητα
Βιστωνίδας και στη Δημοτική Ενότητα Αβδήρων.
5. Την ευθύνη της λειτουργίας των εγκαταστάσεων και του προσωπικού των
Ιαματικών Λουτρών της Ποταμιάς που διαχειρίζεται ο Δήμος.
6. Την ευθύνη του τομέα Ανάπτυξης, Οικολογίας, Ενέργειας και εναλλακτικών μορφών
ενέργειας, έρευνας και τεχνολογίας
7. Την παραλαβή των αποσυρομένων δικύκλων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων,
όπου δεν υπάρχουν υποκαταστήματα του Ο.Δ.Δ.Υ., καθώς και των εγκαταλελειμμένων
αυτοκινήτων.
8. Τον προγραμματισμό και εποπτεία των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων του Δήμου
Αβδήρων, σε συνεργασία με άλλες συναρμόδιες υπηρεσίες. Τη δημοτική συγκοινωνία,
τους χώρους στάθμευσης, τον έλεγχο στάθμευσης των αυτοκινήτων, τη ρύθμιση της
κυκλοφορίας, τον καθορισμό πεζοδρόμων, μονοδρομήσεων και κατευθύνσεων της
κυκλοφορίας. Τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, την έκδοση αποφάσεων, την
επιβολή κυρώσεων για τις ανωτέρω περιπτώσεις και την ευθύνη λειτουργίας των
αντίστοιχων οργανικών μονάδων του δήμου.
Για τις ανωτέρω αρμοδιότητες εξουσιοδοτείται για τη χορήγηση και υπογραφή αδειών,
πιστοποιητικών, την έκδοση αποφάσεων, την επιβολή προστίμων καθώς και την
ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των αρμόδιων φορέων και την ευθύνη λειτουργίας
των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.
β. Κατά τόπο τις αρμοδιότητες στη δημοτική ενότητα Βιστωνίδος:
α) Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι
εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα.
β) Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη
δημοτική ενότητα.
γ) Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη
δημοτική ενότητα.
δ) Υπογράφει, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που
εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής
ενότητας Βιστωνίδος.
ε) Συνεργάζεται με τους προέδρους των κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων
τους.
στ) Την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των Πολιτών για θέματα της δημοτικής ενότητας
Βιστωνίδος.
ζ) Την τέλεση πολιτικών γάμων στη δημοτική ενότητα Βιστωνίδος.
η) Την Εποπτεία και έλεγχο για τη διαφύλαξη των εντός των καταργούμενων ΟΤΑ
υλικών και περιουσιακών στοιχείων
θ) Έχει την ευθύνη λειτουργίας στα όρια της δημοτικής ενότητας και σε συνεργασία με
τον καθ’ ύλην αρμόδιο αντιδήμαρχο με τα μέσα που θα οριστούν από αυτόν, για τα εξής
αντικείμενα:
– της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας του
Δήμου, της αποκομιδής και διαχείρισης των αποβλήτων
– της εποπτείας του προσωπικού που θα οριστεί να παρέχει υπηρεσίες εντός της
δημοτικής ενότητας στα ανωτέρω αντικείμενα.
Β. Ο ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας του δεν μπορεί να εκλεγεί μέλος του
προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου.
Γ. Η ανάκληση του αντιδημάρχου είναι δυνατή μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από τον
ορισμό του, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δημάρχου, για λόγους που ανάγονται
στην άσκηση των καθηκόντων του.
Δ. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο
Αντιδήμαρχος κ. Μαυρίδης Νικόλαος, που αναπληρώνει το Δήμαρχο.
Ε. Η παρούσα να δημοσιευτεί μία φορά σε τουλάχιστον μία ημερήσια εφημερίδα και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Αβδήρων και στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ». 

Δεν υπάρχουν σχόλια

Δημοσίευση σχολίου