Συνεδριάζει, δια περιφοράς, την Τετάρτη 30 Ιουνίου το Δημοτικό Συμβούλιο Τοπείρου-Ποιά είναι τα θέματα

Δεν υπάρχουν σχόλια

 


Την Τετάρτη 30 Ιουνίου συνεδριάζει, δια περιφοράς, το δημοτικό συμβούλιο Τοπείρου με 5 θέματα ημερήσιας διάταξης.
Η πρόσκληση του προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Β. Χαραλαμπίδη, αναφέρει τα παρακάτω:

«Έχοντας υπόψη τις διατάξεις α) του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, β) του άρθρου 67 παρ.5 του Ν. 3852/2010 (τ. Α’/87) (όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018) και γ) του άρθρου 184 του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/τ. Α’/30.10.2019) «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» (άρθρο 184 «Ρύθμιση θεμάτων σύγκλησης δημοτικών και περιφερειακών συμβουλίων» καθώς επίσης και δ) το άρθρο 10 παρ. 1 "Κατεπείγουσες διατάξεις για την Λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά την διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19" Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου Τεύχος Ά ,αριθ. Φύλλου 55/11-3-2020, τις υπ. αρ. 18318/ 13-3-2020 και υπ. αρ. 426/13-11-2020 εγκυκλίους του υπουργείου εσωτερικών καλείστε σε τακτική «δια περιφοράς» Συνεδρίαση, του Δημοτικού μας Συμβουλίου, η οποία θα λάβει χώρα την Τετάρτη 30 Ιουνίου 2021 από ώρα 12.00 μ.μ. έως 13.00 μ.μ. με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑ 1ο: 5η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2021. (Εισήγηση: Ιωάννης Κιοσσές).

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση έκθεσης απολογισμού εσόδων- εξόδων Α΄ τρίμηνο 2021. (Εισήγηση: Ιωάννης Κιοσσές).

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση πρακτικού καταστροφής αντικειμένων άνευ αξίας του Δήμου, κατόπιν εισήγησης από την συσταθείσα με την υπ’ αρ. 22/2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου αρμόδια επιτροπή. (Εισήγηση: Δημήτριος Παπαδόπουλος, Αντιδήμαρχος).

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση αιτήματος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Τοπείρου για μείωση μισθωμάτων των σχολικών κυλικείων για το σχολικό έτος 2020-2021. (Εισήγηση: Πασχάλης Αγγελάκης , Αντιδήμαρχος).

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση εξειδικευμένων πιστώσεων για επεκτάσεις ΦΟΠ σε οικισμούς του Δήμου. (Εισήγηση: Σουνάη Χουσεΐν Ογλού, Αντιδήμαρχος).

Η Συνεδρίαση θα γίνει δια περιφοράς, για λόγους διασφάλισης της δημοσίας υγείας από την πανδημία του κορονοϊού. Παρακαλούνται τα μέλη του συμβουλίου να δηλώσουν την συμμετοχή τους στην συνεδρίαση καθώς και την θέση τους επί των θεμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στην διεύθυνση infotopeirou@gmail.com ο καθένας από τη δική του προσωπική ηλεκτρονική διεύθυνση. Παρακαλούμε όπως αποστείλετε την συμμετοχή σας καθώς και την θέση σας επί των θεμάτων σας επί των εντός του ανωτέρου χρόνου ήτοι 12:00 – 13:00.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ


Δεν υπάρχουν σχόλια

Δημοσίευση σχολίου