Με 12 θέματα συνεδριάζει την Τρίτη κεκλεισμένων των θυρών, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αβδήρων

Δεν υπάρχουν σχόλια

 

Σε τακτική συνεδρίαση κεκλεισμένων των θυρών συνέρχεται η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Αβδήρων, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου (έδρα Γενισέα) στις 22 Ιουνίου 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ.μ. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76) και τα οριζόμενα στις ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 9147/10.02.2021 (ΦΕΚ 534/10.02.2021 τεύχος Β’), (ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764/07.11.2020)(ΥΠ.ΕΣ. εγκ.426/77233/13.11.2020) (ΥΠ.ΕΣ.ΔΙΔΑΔ/Φ.69/148/οικ.4600/13.03.2021, ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 29922/13.05.2021 (ΦΕΚ 1944/13.05.2021 τεύχος Β’) και για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΕ ΣΕΛΕΡΟΥ» (εισηγητής: Χωλίδης Στυλιανός, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Αβδήρων).

  2. Έγκριση του 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος νέων Εργασιών και του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΒΔΗΡΩΝ» (εισηγητής: Χωλίδης Στυλιανός, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Αβδήρων).

  3. Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΒΔΗΡΩΝ» (εισηγητής: Χωλίδης Στυλιανός, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Αβδήρων).

  4. Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΒΔΗΡΩΝ» (εισηγητής: Χωλίδης Στυλιανός, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Αβδήρων).

  5. Έγκριση του 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος νέων Εργασιών και του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΟΝ Ν. ΖΥΓΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΣΥΔΙΝΗ» (εισηγητής: Χωλίδης Στυλιανός, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Αβδήρων).

  6. Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του διαγωνισμού με τίτλο: «ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΒΔΗΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021» και κατακύρωση του διαγωνισμού (εισηγητής: Δήμαρχος).

  7. Έγκριση του Πρακτικού Ι του συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του έργου «Διαγραμμίσεις Δημοτικών Οδών» (εισηγητής: Δήμαρχος).

  8. Έγκριση πρόσληψης έκτακτου εποχικού προσωπικού διάρκειας δύο (2) μηνών για την πυροπροστασία (εισηγητής: Δήμαρχος).

  9. Έγκριση της οικονομοτεχνικής μελέτης βιωσιμότητας για τη Σύσταση Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης με την επωνυμία «ΞΑΝΘΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Ε – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ», με διακριτικό τίτλο «ΞΑΝΘΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΕ – ΑΟΤΑ» από τους Δήμους Ξάνθης, Μύκης και Αβδήρων, β) για τη Σύσταση Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης με την επωνυμία «ΞΑΝΘΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Ε – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ», με διακριτικό τίτλο «ΞΑΝΘΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΕ – ΑΟΤΑ» από τους Δήμους Ξάνθης, Μύκης και Αβδήρων, γ) για την έγκριση του σχεδίου Καταστατικού της εταιρείας, δ) για τη συμμετοχή του Δήμου Αβδήρων στο Μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας και ε) για την παροχή εξουσιοδοτήσεων για τις απαραίτητες διαδικαστικές ενέργειες (εισηγητής: Δήμαρχος).

  10. Εξειδίκευση πιστώσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 (εισηγήτρια: Τσάκου Αρχοντία, Προϊσταμένη Τμήματος Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών).

  11. Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασίας και Καθορισμός των όρων δημοπράτησης για την ανάδειξη του αναδόχου του έργου με τίτλο: «Ολοκληρωμένη Ενεργειακή αναβάθμιση του Δημοτικού σχολείου Αβδήρων Δήμου Αβδήρων», προϋπολογισμού 187.670,95 € προ Φ.Π.Α. (εισηγητής: Δήμαρχος).

  12. Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασίας και Καθορισμός των όρων δημοπράτησης για την ανάδειξη του αναδόχου του έργου με τίτλο: «Ολοκληρωμένη Ενεργειακή αναβάθμιση του Δημοτικού σχολείου Πολυσίτου Δήμου Αβδήρων», προϋπολογισμού 142.053,35 € προ Φ.Π.Α. (εισηγητής: Δήμαρχος).

Δεν υπάρχουν σχόλια

Δημοσίευση σχολίου