Με 10 θέματα ημερήσιας διάταξης συνεδριάζει την Πέμπτη η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Αβδήρων

Δεν υπάρχουν σχόλια

Σε τακτική συνεδρίαση κεκλεισμένων των θυρών συνέρχεται η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αβδήρων, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου (έδρα Γενισέα) στις 11 Φεβρουαρίου 2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 μ.μ. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 και σύμφωνα με τις εκδοθείσες υγειονομικές διατάξεις και ειδικότερα του άρθρου 12 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης αριθ. Δ1α/ΓΠ οικ. 30612/16-05-2020 (Β΄1869) την παρ. 3 του άρθρου 14 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης αριθ.Δ1α/Γ.Π. οικ. 32009/23-05-2020 (Β΄1988) και και την εγκύκλιο του Υπ.Εσωτ. 426/77233/13.11.2020 και της ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 6877/29.01.2021 (ΦΕΚ B’ 341) για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Αίτηση παράτασης της σύμβασης για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια και – τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών σε 8 οικισμούς του Δήμου Αβδήρων»   (εισηγητής: Δήμαρχος) .

  2. Έγκριση της μελέτης του έργου με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΙΟΜΗΔΕΙΑΣ» Προϋπολογισμού: 1.372.000,00 ευρώ και καθορισμός των όρων δημοπράτησης (εισηγητής: Δήμαρχος).

  3. Έγκριση της μελέτης του έργου με τίτλο: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΕ ΣΕΛΕΡΟΥ» καθορισμός των όρων δημοπράτησης του (εισηγητής: Δήμαρχος).

  4. Έγκριση του Πρακτικού Ι του συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΕ ΒΙΣΤΩΝΙΔΑΣ» (εισηγητής: Δήμαρχος Αβδήρων).

  5. Αλλαγή ημερομηνίας αποσφράγισης προσφορών της δημοπρασίας “Διευθέτηση δύο υδατορεμάτων στον οικισμό Λευκόπετρας” (εισηγητής: (εισηγητής: Χωλίδης Στυλιανός, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών).

 6. Υποβολή τριμηνιαίας έκθεσης ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού κατά το προηγούμενο της έκθεσης τρίμηνο από (1-10-2020 έως 31-12-2020) (εισηγήτρια: Τσάκου Αρχοντία, Προϊσταμένη Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών).

  7. Έγκριση Απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αβδήρων για το οικονομικό έτος 2020 (εισηγητής: Μαυρίδης Νικόλαος, Πρόεδρος ΝΠΔΔ).

  8. Έγκριση πληρωμής προστίμων Λιμεναρχείου (εισηγήτρια: Χατζηδημητρίου Ειρήνη Χρυσοβαλάντω).

  9. Έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για επεκτάσεις ΦΟΠ σε οικισμούς του Δήμου (εισηγητής: Δήμαρχος).

  10. Εξειδίκευση πιστώσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 (εισηγητής: Δήμαρχος). 

Δεν υπάρχουν σχόλια

Δημοσίευση σχολίου