[ΓΙΑ ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΒΔΟΜΑΔΑ ΙΣΧΥΟΥΝ ΤΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΞΑΝΘΗΣ, ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΜΕ ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ 10 ΜΕΤΡΩΝ ΟΙ ΛΑΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ]

Δεν υπάρχουν σχόλια

Για μια ακόμη εβδομάδα και συγκεκριμένα μέχρι 06.00 της 3 Ιουλίου 2020 παρατείνονται τα περιοριστικά μέτρα στο Νομό Ξάνθης. Ωστόσο επιτρέπεται η λειτουργία των λαϊκών αγορών σε όλο το Νομό με τον περιορισμό να απέχουν 10 μέτρα αναμεταξύ τους.

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας
Έχοντας υπόψη:
1) Το Π.Δ. 184/2009 «Σύσταση Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και καθορισμός των αρμοδιοτήτων του» (ΦΕΚ 213/Α΄/2009)
2) Το Π.Δ. 37/2020 «Διορισμός Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη» (ΦΕΚ 65/Α΄/2020)
3) Την υπ. αριθμ. 1673/2020 Απόφαση «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη» (ΦΕΚ 1070/Β΄/2020)
4) Την υπ. αριθμ ΓΔΟΥΕΣ/1/4/945/15-03-2020 Απόφαση Διορισμού Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη (ΦΕΚ 183/ΥΟΔΔ/2020)
5) Το Άρθρο Τέταρτο παρ. 1 της ΠΝΠ της 14-03-2020 (ΦΕΚ 64/Α΄/2020) η ισχύς της οποίας κυρώθηκε με το άρθρο 3 του Ν. 4682 τ.Α΄76/03.04.2020.
6) Την Δ1α/Γ.Π.οικ20036/22-03-2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 986/Β΄/2020)
7) Την Α1β/Γ.Π.οικ.12406/23-02-2020 «Συγκρότηση και ορισμός μελών στην Εθνική Επιτροπή προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19» (ΑΔΑ ΩΥΘ7465ΦΥΟ-Ξ5Ξ)
8) Την σχετική εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19
9) Την ανάγκη για την αντιμετώπιση της διασποράς και των επιπτώσεων της νόσου COVID-19
10) Το υψηλό επιδημιολογικό φορτίο της ευρύτερης περιοχής της ΠΕ Ξάνθης, της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
11) Την υπ. αριθμ. 9359 από 11-06-2020 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας σχετικά με τη λήψη περιοριστικών μέτρων στους Δήμους της ΠΕ Ξάνθης, της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για επιτακτικούς λόγους αντιμετώπισης σοβαρού κινδύνου δημόσιας υγείας και ειδικότερα για τον περιορισμό της διασποράς και των επιπτώσεων της νόσου COVID-19 (ΑΔΑ: ΡΧ9346ΜΤΛΒ-7Χ5).
12) Την υπ. αριθμ. 9400 από 18-06-2020 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας σχετικά με την παράταση ισχύος των οριζόντιων περιοριστικών μέτρων στους Δήμους της ΠΕ Ξάνθης, της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για επιτακτικούς λόγους αντιμετώπισης σοβαρού κινδύνου δημόσιας υγείας και ειδικότερα για τον περιορισμό της διασποράς και των επιπτώσεων της νόσου COVID-19 (ΑΔΑ: 69Γ446ΜΤΛΒ-3Γ5).

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Την παράταση ισχύος των οριζόντιων περιοριστικών μέτρων στους Δήμους Ξάνθης, Μύκης, Τοπείρου, Αβδήρων της ΠΕ Ξάνθης, της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, για επιτακτικούς λόγους αντιμετώπισης σοβαρού κινδύνου δημόσιας υγείας και ειδικότερα για τον περιορισμό της διασποράς και των επιπτώσεων της νόσου COVID-19 και συγκεκριμένα παρατείνονται:
-Η προσέλευση πολιτών σε Δημόσιες Υπηρεσίες, Δημοτικά Καταστήματα και ΔΕΚΟ θα γίνεται κατόπιν ραντεβού
-Η υποχρεωτική χρήση μάσκας σε όλες τις ιδιωτικές επιχειρήσεις και καταστήματα
Επιτρέπεται η λειτουργία των Λαϊκών Αγορών και εν γένει υπαίθριου εμπορίου υπό τον περιορισμό ότι οι πάγκοι των πωλητών θα πρέπει να απέχουν μεταξύ τους κατ΄ ελάχιστο δέκα μέτρα (10m).
Αρμόδια για τη διασφάλιση της εφαρμογής της παρούσας είναι η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση (ΓΕ.ΠΑ.Δ.) Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
Τα εν λόγω περιοριστικά μέτρα στους ανωτέρω Δήμους της ΠΕ Ξάνθης, της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης θα ισχύσουν από την 26-06-2020 και ώρα 06:00 και για επτά (7) ημέρες, ήτοι μέχρι την 06:00 της 03-07-2020, οπότε και θα επανεκτιμηθεί η άρση ή η παράτασή τους.
Ειδικότερα στην Κοινότητα Εχίνου, του Δήμου Μύκης της ΠΕ Ξάνθης, της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ισχύει η υπ. αριθμ. 9441/25-06-2020 Απόφασή μας (ΑΔΑ: 6ΧΑ246ΜΤΛΒ-ΓΓ3).
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
1. Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
α) Γραφείο κ. Περιφερειάρχη
β) Αυτοτελή Δ/νση Πολιτικής Προστασίας
2. Δήμος Ξάνθης
Γραφείο κ. Δημάρχου
3. Δήμος Μύκης
Γραφείο κ. Δημάρχου
4. Δήμος Τοπείρου
Γραφείο κ. Δημάρχου
5. Δήμος Αβδήρων
Γραφείο Δημάρχου
6. Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση (ΓΕ.ΠΑ.Δ.) Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΠΡΟΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1. Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη
I. Γραφείο Υπουργού
II. Γραφείο Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη
III. Γραφείο Υφυπουργού Πολιτικής Προστασίας & Διαχείρισης Κρίσεων
IV. Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας
Γραφείο Αρχηγού Ελληνικής Αστυνομίας
2. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας - Θράκης
α) Γραφείο Συντονιστή
β) Δ/νση Πολιτικής Προστασίας
3. Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ξάνθης
Εσωτερική Διανομή
α) Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας
β) Δ/νση Σχεδιασμού & Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών


Δεν υπάρχουν σχόλια

Δημοσίευση σχολίου